Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 16 april 2011

Integratiebeleidsplan roept vragen op bij Marino Keulen

16/04/2011 - Op 14 februari 2011 verstuurde de minister een schrijven naar de Vlaamse steden en gemeenten in verband met het integratiebeleidsplan. Concreet betreft het een toelichting bij de richtlijnen voor opmaak en indienen van het beleidsplan 2012-2014 voor het aanvragen van een subsidie voor een lokale integratiedienst.

De afstemming van deze richtlijnen op enerzijds de ambities van de minister inzake planlastvermindering en anderzijds op het voorontwerp van planlastendecreet roept vragen op.

a) Link met (voorontwerp van) planlastendecreet.
Het voorontwerp van planlastendecreet voorziet de inwerkingtreding hiervan vanaf 1 januari 2014. Vanaf dan moeten er vrijwel geen aparte sectorale beleidsplannen meer worden opgemaakt. Het integratiebeleidsplan heeft echter een looptijd tot einde 2014. De minister geeft zelf in zijn brief aan dat dit plan weliswaar voor 3 jaar moet worden opgemaakt (dus voor 2012, 2013 en 2014) maar dat er eigenlijk vanaf 1 januari 2014 heel andere spelregels zullen gelden. Immers, vanaf 1 januari 2014 zouden er geen aparte sectorale plannen in het kader van meerjarige subsidies mogen worden gemaakt (ten gevolge van het planlastendecreet), maar wordt alles geïntegreerd in het meerjarenplan. Er wordt gesteld dat het "dan ook niet strikt noodzakelijk is dit derde jaar (dus 2014) gedetailleerd uit te werken" en dat in de praktijk het derde jaar moet opgenomen worden in de strategische meerjarenplanning.

Deze werkwijze is voor de steden en gemeenten zeer verwarrend.

b) Link met ambities inzake planlastvermindering.
Logischerwijze kan ervan uitgegaan worden dat de minister, als indiener van het planlastendecreet en pleitbezorger van minder regeltjes, zelf in zijn eigen beleidsdomeinen het goede voorbeeld zou geven. Daarom is het zeer verwonderlijk dat de beleidsprioriteiten die de minister meegeeft veel omvattender zijn dan die van zijn voorgangers en de lokale autonomie minder ruimte schijnen te geven.

Onder de vorige ministers (beleidsplan 2002-2005 en beleidsplan 2006-2008) was er sprake van 4 algemene uitgangspunten die zeer veel ruimte lieten voor lokale autonomie. Bij dit integratiebeleidsplan is hiervan geen sprake meer door de 13 veeleisende en bij momenten vrij gedetailleerde beleidsprioriteiten, die de gemeenten aanzienlijk belasten. Het is vreemd dat dit van dezelfde minister komt die het voorontwerp van planlastendecreet heeft ingediend op de regering.

Het voorontwerp van planlastendecreet voorziet dat alle plannen in 1 meerjarenplan geïntegreerd worden en zo opgestuurd worden naar de Vlaamse overheid. Deze zorgt dan voor de verdere afhandeling zodat elk departement zijn luik nakijkt.

Lees hier zijn volledige vraag en het antwoord van de minister.