Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 19 mei 2009

Keulen pikt kritiek Minderhedenforum niet

19/05/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen neemt de kritiek niet waarmee het Minderhedenforum vanochtend op Radio 1 zijn beleid buisde.

Keulen wijst eerst en vooral op het succes van het inburgeringsbeleid, dat zo goed als onbestaande was toen hij er als minister verantwoordelijk voor werd. Vorige week werd de 50.000ste nieuwkomer gehuldigd die een inburgeringstraject volgt. Dankzij de inburgering worden nieuwkomers in ons land voor het eerst verplicht om kosteloos Nederlands te leren, onze samenleving te leren kennen en zelfredzaam te worden. Het overgrote deel van de nieuwkomers ziet dit als een enorme kans. Grootschalig onderzoek heeft uitgewezen dat 90 procent van de inburgeraars tevreden tot zeer tevreden is over het inburgeringstraject. Vreemd genoeg heeft het Minderhedenforum zich steeds verzet tegen het verplichte karakter en de voorziene sancties in de inburgering en tegen de taalbereidheid in de sociale huisvesting.

Volgens het Minderhedenforum was het integratiedecreet van Keulen "too little too late". Keulen wijst erop dat het regeerakkoord niet in een nieuw integratiedecreet voorzag. Hij heeft dit toch in overleg met o.a. het Minderhedenforum ingediend omdat hij op het terrein overtuigd geraakte van de nood aan zo'n decreet. Het oude decreet ging nog teveel uit van een wij-zij-tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen. Bovendien geeft Keulen in dat decreet de integratiesector een belangrijke rol als spelverdeler van de secundaire inburgering, de eventuele vervolgcursussen Nederlands als tweede taal of beroepsoriëntaties na het behalen van een inburgeringsattest.

Keulen erkent dat de statistieken op terreinen als arbeids- of onderwijsparticipatie voor kansengroepen van allochtone origine nog heel wat te wensen overlaten. Hij ontkent echter dat het beleid laat betijen. Het beleid heeft instrumenten ontwikkeld om elke vorm van discriminatie of racisme aan te pakken en te beteugelen en dat gebeurt ook. Keulen wijst erop dat heel wat achterstelling bij groepen van allochtone origine ook te maken heeft met gebrekkige opleiding en taalvaardigheid. Het jobkanaal dat in samenwerking met het bedrijfsleven werd opgezet om kansengroepen aan een job te helpen, is voor mensen van allochtone origine vooral de mist ingegaan omdat er te weinig kandidaten voorhanden waren met een voldoende kennis van het Nederlands.

Op het terrein stelt Keulen ook vaker dan hem lief is vast dat de kennis van het Nederlands bij oudkomers te wensen overlaat, in heel wat gevallen zelfs nog onbestaande is bij mensen die nochtans al jarenlang in Vlaanderen wonen. De volgende Vlaamse regering zal hierop moeten blijven inzetten. Om die reden trouwens heeft Keulen ook oudkomers het recht gegeven om een inburgeringstraject te kunnen volgen en werd, op vraag van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de taalbereidheid in de wooncode ingevoerd.

"Ik kom heel veel onder de mensen", aldus Keulen. "Ik hoor daar van nieuwe Vlamingen vooral bemoedigende woorden. Zij zijn blij met de kansen om volop te kunnen deelnemen aan de samenleving. Zij wijzen zelf op het belang van lessen Nederlands voor hun toekomst en die van hun kinderen. Ik betreur het zeer dat een organisatie die gesubsidieerd wordt om de belangen van minderheidsgroepen in Vlaanderen te verdedigen, het niet over haar hart krijgt om een positieve balans op te maken voor de beleidsverantwoordelijken die minderheden de voorbije jaren voor het eerst op zo'n schaal zoveel kansen hebben gegeven."