Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 11 mei 2009

Jonge Amerikaanse vrouw is 50.000ste inburgeraar

11/05/2009 - Vandaag, maandag 11 mei, heeft Vlaams minister Keulen, bevoegd voor Inburgering, het vijftigduizendste inburgeringscontract sinds het inburgeringsbeleid in Vlaanderen van start ging, ondertekend.

De Vlaamse regering heeft er zich in 2004 toe geëngageerd te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Het is namelijk de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om inburgeraars de kans te geven om dit actief burgerschap op te nemen.

Het inburgeringstraject omvat een cursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie (wegwijs in de samenleving en haar basiswaarden en -normen) en een cursus loopbaanoriëntatie waarin de inburgeraar actief wordt ondersteund in het uitbouwen van zijn of haar verdere levensloopbaan.

De Vlaamse regering heeft de voorbije legislatuur van inburgering een topprioriteit gemaakt.
Sinds één januari 2007 werd de doelgroep van het inburgeringsbeleid fors uitgebreid, zodat onder andere gezinsvormers en -herenigaars nu ook onder de verplichte inburgeraars vallen.

Dit leidde tot een belangrijke stijging van het aantal inburgeringscontracten. In 2004, bij het begin van het inburgeringsbeleid, werden 1.881 inburgeringscontracten afgesloten. In 2008 is dit aantal al gestegen naar 13.973 contracten. Verwacht wordt dat dit jaar meer dan 15.000 inburgeraars een inburgeringscontract zullen afsluiten.

De Vlaamse regering heeft ook voorzien in de nodige middelen voor het inburgeringsbeleid. Sinds 2004 werd het budget geleidelijk opgetrokken van 27.572.000 euro tot 76.069.000 euro in 2009.

Ook en vooral om de forse groei efficiënt aan te pakken is er geïnvesteerd in de professionalisering van de inburgeringssector. Enkele zaken springen hier bijzonder in het oog:
  • Er werd een grote vooruitgang geboekt op het vlak van maatschappelijke oriëntatie (MO) door een aanbod voor hoog- en laaggeschoolden en door avondlessen of cursussen in het weekend voor inburgeraars die werken. De ontwikkeling van een nieuwe gemeenschappelijke leermethode is hier de kroon op het werk.
  • De wachtlijsten voor cursussen Nederlands voor verplichte inburgeraars werden volledig weggewerkt. Ook inzake kinderopvang tijdens de verschillende cursusonderdelen en inzake openbaar vervoer worden de inburgeraars ondersteund.
  • Er zijn afspraken met de partners van de onthaalbureaus inburgering om het beleid nog efficiënter te laten verlopen. Zo bijvoorbeeld zorgt de VDAB voor een jobbegeleiding op maat (inwerkingstraject) voor de inburgeraar die werk zoekt.
  • Er werd een gemeenschappelijke huisstijl voor alle onthaalbureaus ingevoerd. Dit draagt bij tot de herkenbaarheid van het inburgeringsbeleid.
  • Tenslotte werd een systeem van administratieve geldboetes uitgewerkt, zodat, wanneer nodig, inburgeraars op hun verantwoordelijkheid kunnen gewezen worden: wie niet komt opdagen, of te weinig naar de les komt, kan inderdaad een administratieve geldboete opgelegd krijgen.
Dit alles draagt ertoe bij dat het huidige inburgeringsbeleid werkt. Niet alleen wordt de doelgroep volledig bereikt, onderzoek wees ook uit dat meer dan 90% van de inburgeraars zeer tevreden is en de meerwaarde van de inburgeringscursussen ervaart.

De 50.000ste inburgeraar is Sarah Lindsey Scott. Sarah is een jonge Amerikaanse vrouw en woont samen met haar Belgische vriend in Brussel met wie ze hier haar toekomst wil uitbouwen. Zij sloot haar inburgeringscontract af in het onthaalbureau Brussel (BON). Vlaams minister van inburgering Marino Keulen heeft symbolisch haar inburgeringscontract ondertekend.