Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 24 november 2008

Keulen ondertekent niet-benoeming kandidaat-burgemeesters

24/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de besluiten ondertekend waarmee hij de voordracht van kandidaat-burgemeesters uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem afwijst. Hierdoor weigert Keulen hen voor de tweede maal te benoemen tot burgemeester.

Met deze beslissingen volgt minister Keulen de adviezen die de gouverneur van Vlaams-Brabant heeft uitgebracht. Ook de gouverneur heeft voor de voorgedragen kandidaten uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem voor de tweede maal een voorbehoud gemaakt. Keulen heeft de kandidaat-burgemeesters niet benoemd omdat ze wetten en decreten hebben overtreden.

Sedert de eerste afwijzing van de kandidaat-burgemeesters in november vorig jaar, deden zich in het dossier van de drie kandidaat-burgemeesters geen feiten voor die een benoeming vandaag zouden rechtvaardigen. Integendeel, de drie lieten in verklaringen in de media geen gelegenheid onverlet om aan te kondigen dat ze in de toekomst opnieuw de interpretatie die de rondzendbrief-Peeters aan de taalwetgeving geeft, naast zich zullen neerleggen. Ze hebben sedert hun eerste niet-benoeming vorig jaar, geen inspanningen geleverd om hun houding tegenover de Vlaamse overheid in positieve zin te wijzigen of om een verzoenend of constructief gebaar te stellen.

Juridische motivatie

Minister Keulen beklemtoont dat zijn beslissingen niet politiek zijn gemotiveerd, noch door de politieke standpunten van de kandidaat-burgemeesters, noch door andere overwegingen van politieke aard. "Als de kandidaat-burgemeesters het met mij niet eens zijn, wil ik hen uitdrukkelijk verzoeken om naar de Raad van State te stappen. Ik hoop dat ze nu wel eerst hun interne rechtsmiddelen uitputten in plaats van Vlaanderen op internationale fora als ondemocratisch af te schilderen."

Minister Keulen beklemtoont ook dat hij geen andere keuze zag dan de beslissing tot een tweede weigering op dit moment te nemen. "Ik heb in dit dossier steeds de juridische lijn gevolgd. Volgens de beginselen van behoorlijk bestuur is het evident dat ik op de voordracht van een kandidaat-burgemeester door gemeenteraadsleden binnen een redelijke termijn een positief of negatief antwoord geef van zodra ik beschik over alle adviezen die de procedure voorschrijft."

Bovendien heeft ook de Vlaamse regering steeds gesteld dat de benoeming van deze kandidaat-burgemeesters geen pasmunt zou vormen bij communautaire onderhandelingen. "Door een redelijke termijn voor een beslissing in dit dossier te overschrijden, zou minstens de indruk gewekt worden dat de Vlaamse regering dit uitgangspunt verlaten heeft", meent Keulen. "Ik ga mij in geen geval verontschuldigen voor het toepassen van de wet."