Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 2 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 01-03-2016#:“Leesbare wegen zijn essentieel om weggebruiker duidelijkheid te geven over maximumsnelheid buiten de bebouwde kom”#

Vanaf 1 januari 2017 zal de maximumsnelheid op de gewestwegen in Vlaanderen buiten de bebouwde kom verlaagd worden van 90 km/u naar 70 km/u, tenzij een bord C43 een hogere snelheid toelaat. De Vlaamse Regering heeft dit goedgekeurd bij besluit van 30 oktober 2015 op voorstel van bevoegd minister Weyts. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde een schriftelijke vraag over het aantal kilometer openbare gewestwegen met vier of meer rijstroken (echter, met uitzondering van de autosnelwegen), gescheiden door een middenberm, en de geldende snelheidslimiet aan de bevoegde minister. “Volgens het herwerkte artikel in de wegcode is 120 km/u hiervoor de maximumsnelheid, tenzij een verkeersbord een beperking oplegt. Mijn vraag was dan ook wat de huidige stand van zaken is op deze gewestwegen en het blijkt dat 120 km/u een uitzondering is en slechts in 13,5% van het totale aantal kilometer weg het geval is,” stelt Keulen vast. “Daarom pleit ik ervoor om naar Nederlands model te ijveren voor echt leesbare wegen. Hiervoor dien ik dan ook samen met mijn collega’s Mathias De Clercq en Herman De Croo binnenkort een conceptnota in.”
Artikel 11.2 van de wegcode stelt dat 120 km/u de maximumsnelheid is op de autosnelwegen en op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen (dus met een fysieke barrière of een middenberm) gescheiden zijn. Uit de cijfers die opgevraagd werden bij het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts blijkt dat er in totaal 496 kilometer gewestwegen (en autowegen) zijn die aan dit criterium voldoen. Op 13,5% van de openbare wegen met vier of meer rijstroken en een middenberm, die echter niet onder de categorie snelweg vallen, is 120 km/u de maximumsnelheid. In meer dan de helft van het aantal kilometer gewestweg dat onder deze categorie valt is 90 km/u de limiet en in 30% is dat 70 km/u. In uitzonderlijke gevallen is dit zelfs 50 km/u of 30 km/u. In 86,5% van de het aantal kilometer gewestweg zal een verkeersbord C43 (voor de aanduiding van de maximumsnelheid) nodig zijn, tenzij het gewest beslist om een nieuw snelheidsregime op dit stuk weg in te voeren vanaf 1 januari 2017, en toont dit aan dat op basis van de huidige weginfrastructuur het niet eenvoudig is om de maximumsnelheid, zoals de wegcode voorziet, van de weg af te lezen.
Gekleurde markering voor wegen met 90 km/u als maximumsnelheid
“Uit deze cijfers blijkt dat onze weginfrastructuur niet uniform is om zonder verkeersborden die snelheid aanduiden te kunnen. Daarom pleit ik ervoor om naar Nederlands model te kiezen voor leesbare wegen waar een kleurmarkering bijvoorbeeld aangeeft wat de maximumsnelheid is voor de weggebruiker. In Nederland doet men dit door een groene opvulling tussen de middenstrepen om aan te geven dat men er 100 km/u mag rijden. Ditzelfde kan men in Vlaanderen dan eventueel toepassen voor 90 km/u,” aldus Keulen.

Initiatief van Open Vld
De liberale volksvertegenwoordiger gaat samen met zijn collega’s Mathias De Clercq en Herman De Croo binnenkort hierover een conceptnota indienen in het Vlaams Parlement.


Bijlage: overzicht van de snelheidsregimes op openbare wegen met vier of minder rijstroken gescheiden door een middenberm

In totaal is er 496 km gewestweg gescheiden door een middenberm.
Totaal per snelheidsregime in km

Snelheidsbeperking Lengte
120 67 13,50%
90 265 53,43%
70 153 30,85%
50 10 2,02%
30 1 0,20%
496

Enkel autowegen in km (aangegeven met bord F9)Snelheidsbeperking Lengte
120 23
90 36
70 3
50 2
64

Enkel gewestwegen in km

Snelheidsbeperking Lengte
120 44
90 229
70 150
50 8
30 1
432