Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 30 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen 27 maart# “Vlaamse regering keurt GRUP Noord-Zuid definitief goed”#

Vandaag heeft de Vlaamse regering tijdens de wekelijkse ministerraad het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Noord-Zuid (N74) definitief goedgekeurd. “Nadat ze begin februari de principiële goedkeuring aan het dossier gegeven had, ligt nu alles in een definitieve plooi,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Indien er nu geen juridische procedures opgestart worden, kan men beginnen met de bouw – en milieuvergunningen aan te vragen en de aanbesteding opstarten. Dat zou betekenen dat binnen één jaar de werken aan de Noord-Zuid eindelijk kunnen aanvatten.”
De Noord-Zuid in Limburg kent een lange lijdensweg, zeker nadat het vorige GRUP uit 2011 vernietigd is door de Raad van State. “Dit nieuwe GRUP houdt rekening met de aanbevelingen en geeft ruimte aan een aantal bekommernissen omtrent landbouw en natuur. Belangrijker nog is dat de Raad van State na de principiële goedkeuring een positief advies heeft verleend zodat het vandaag definitief goedgekeurd is kunnen worden,” aldus Marino Keulen.

“Dit dossier kent reeds een lange lijdensweg en wanneer iedereen het gezonde verstand gebruikt en de energie niet verspilt in nodeloze procedures, kan dit de definitieve opstap naar de realisatie van de Noord-Zuidverbinding in Limburg zijn. Hierdoor wordt een belangrijk element uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) gerealiseerd en een mobiliteitsnood in het noorden van onze provincie aangepakt,” besluit Keulen.

vrijdag 27 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen#26 maart : “Kwaliteit autosnelwegen in Limburg gaan achteruit, gewestwegen blijven status-quo”#

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het rapport “toestand van het wegennet en de fietspaden” voor. Uit het rapport blijkt dat de toestand van de autosnelwegen in Limburg globaal gezien achteruit gaat. De toestand van de Limburgse gewestwegen blijft ongeveer status-quo, maar is wel beter ten opzichte van de andere Vlaamse provincies. “Minister Weyts (N-VA) haalt als voornaamste reden voor de achteruitgang op Limburgse autosnelwegen het gegeven aan dat de grote werken op de E313 (structureel onderhoud van het asfalt tussen Lummen en Hasselt, in de richting van Hasselt) nog niet afgerond waren vooraleer het meetmoment was,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Normaal gezien zou dit bij de meetresultaten van 2015 opgelost horen te zijn.”
In het rapport van AWV wordt gesteld dat de globale toestand van het Vlaamse autosnelwegennet vooruitgegaan is. 64,3% van de autosnelwegen zijn in een normale of uitstekende staat. Voor de gewestwegen werden enkel de cijfers van 2013 voor de oostelijke provincies (Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant) gepresenteerd, daar AWV het ene jaar de oostelijke provincies en het andere jaar de westelijke provincies meet. Ten slotte presenteerde AWV ook de stand van zaken van de zwarte punten op Vlaamse gewestwegen en de toestand van het fietspadennet.

“AWV stelde zichzelf als doelstelling om tegen 2015 de kwalitatieve achterstand van de autosnelwegen in Vlaanderen weg te werken en tegen 2020 de gewestwegen aan te pakken. Uit de cijfers blijkt dat men op de goede weg is, al is er nog wel wat werk voor de boeg,” stelt Keulen. “Zeker de achteruitgang van de autosnelwegen op het grondgebied Limburg springt in het oog, maar ondertussen wordt dit ingehaald. Dit toont aan dat het onderhoud en de investeringen in ons wegennet een essentiële bekommernis blijven ook in de nabije toekomst. De minister stelt dat voor de toestand van de autosnelwegen de doelstelling van 2015 gehaald zal worden doordat dit jaar nog een aantal grote werven plaats gaan vinden in Vlaanderen. De doelstelling voor de gewestwegen van 2020 werd enigszins genuanceerd door de minister en lijkt moeilijk haalbaar, weliswaar afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.”

Toestand van de fietspaden

Wat betreft de toestand van de fietspaden stelt AWV dat er een kleine achteruitgang is. Daar waar in 2011 75,2% van de geïnspecteerde fietspaden in uitstekende toestand was, is dat voor 2013 teruggevallen naar 72,9%. De voornaamste aangehaalde reden hiervoor is de strenge winter in 2012/2013 die een negatieve invloed had op de toestand van het fietspadennet. “In het kader van verkeersveiligheid (de zwakke weggebruiker, bv. kinderen die met de fiets naar school gaan) is de toestand van de fietspaden een prioriteit van deze Vlaamse regering. Deze kleine achteruitgang is dan ook een zorgelijke evolutie en verdienen onze aandacht en bijkomende investeringen,” besluit Marino Keulen.

woensdag 18 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen# : “Open Vld pleit voor het behouden van BOB”#

De afgelopen dagen is er in de media heel wat commotie geweest over de toekomst van de BOB-campagnes. Daarom stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een actuele vraag aan Vlaams minsiter van Mobiliteit Weyts (N-VA) om duidelijkheid te verkregen over de toekomst van BOB. Voor Open Vld staat het buiten kijf dat BOB moet blijven bestaan. Iets dat zijn deugdelijkheid bewezen heeft, mag niet sneuvelen door de zesde staatshervorming.
BOB is een icoon

Sinds 1995 organiseert het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) de bekende BOB-campagnes om de bestuurders te sensibiliseren om niet in beschonken toestand achter het stuur te kruipen. De afgelopen 20 jaar zijn meer dan 3 miljoen BOB-sleutelhangers uitgedeeld tijdens alcoholcontroles. BOB zelf is ondertussen een Europees succes en gekopieerd in 15 andere landen (waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Meer nog, zelfs in het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is BOB als begrip opgenomen. “BOB is een icoon en een exportproduct,” stelt Marino Keulen, “het is dan ook onbegrijpelijk dat dit concept zou sneuvelen.”

BOB heeft mensenlevens gered en is gekend over heel het land. In tijden dat de alarmbel geluid wordt over de dalende verkeersveiligheid in Vlaanderen en het stijgend aantal verkeersdoden worden verkeersveiligheidscampagnes, zoals BOB, steeds belangrijker om de mentaliteit van de mensen te wijzigen. In het 20-jarige bestaan van BOB, heeft BOB zijn efficiëntie en deugdelijkheid bewezen.

Onduidelijkheid blijft

Het antwoord van de minister kon de onduidelijkheid niet wegnemen. Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de sensibiliseringscampagnes voor verkeersveiligheid. De minister heeft hierop besloten om de markt te bevragen en zodoende te komen tot een aanbesteding voor de Vlaamse verkeersveiligheidscampagnes.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men dit niet gedaan en bevestigt men het vertrouwen in de BOB-campagne en het BIVV. Dit roept vragen op, waarom kan het Brusselse gewest dit wel en Vlaanderen niet?

Marino Keulen is van oordeel dat een dergelijke aanbesteding niet noodzakelijk was. “Wanneer een bevoegdheid overgaat van het ene niveau naar het andere niveau dient er niet automatisch een aanbesteding gehouden te worden. Dit is enkel het geval wanneer de termijn van de concessie verstreken is. Bijgevolg zou minister Weyts perfect de BOB-campagnes verder kunnen zetten,” stelt Keulen.

Hierdoor blijft de onduidelijkheid over de toekomst van BOB bestaan. Daarom stelde de heer Keulen voor om de BOB-campagne intergewestelijk te organiseren, teneinde de verkeersveiligheid over het hele grondgebied van België te verhogen. “Wanneer ik de E40 neem vanuit Limburg richting Brussel, dan begin ik in Wallonië en ga vervolgens enkele keren de taalgrens over om te eindigen in het Brussels Gewest. Wanneer die campagne versnipperd wordt, dan gaat het effect ervan verloren. Om BOB te vervangen door een Vlaamse variant, zal het jaren duren om hetzelfde effect te bereiken als de BOB-campagne ooit bereikt heeft,” besluit Keulen.

maandag 16 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen#15 maart : “Vooruitgang voor LNG als milieuvriendelijke brandstof voor de binnenvaart”#

De volledige decretale regeling van Liquefied Natural Gas (LNG) zal ten vroegste in 2016 rond zijn. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). “De technische voorschriften voor binnenvaartschepen die op LNG wensen te varen zouden normaal gesproken op 1 december 2015 rond moeten zijn,” stelt Marino Keulen. “Deze datum wordt niet gehaald, maar de minister benadrukt dat in 2016 het wettelijk kader geregeld wordt.”
LNG is een milieuvriendelijkere brandstof voor binnenvaartschepen (tot 20% minder CO2-uitstoot). Om deze brandstof op grote schaal op Vlaamse binnenwateren te laten gebruiken is het wenselijk de internationale standaarden toe te passen. Er is een kader geschetst door de Europese Commissie en dit wordt momenteel verder ingevuld. Het opstellen en omzetten van de richtlijn zal in 2016 gebeuren. “Momenteel kunnen exploitanten van binnenvaarschepen, mits ze een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) verkrijgen, LNG effectief gebruiken als brandstof. Voor een vlottere regeling zal het wachten zijn op 2016 wanneer de Europese richtlijn omgezet wordt in Vlaams beleid,” besluit Marino Keulen.

donderdag 12 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen# 11 maart 2015 : “Inzetten op trajectcontrole langs Vlaamse wegen”#

Woensdag, tijdens de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement, heeft Marino Keulen (Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld) minister Weyts ondervraagt over de mogelijkheden van nieuwe projecten rond trajectcontrole. De minister wil hierop inzetten om de verkeersveiligheid op Vlaamse wegen te verhogen. “Elke verkeersdode is er één te veel, daarom is Open Vld voorstander van het uitbreiden van het aantal plaatsen waar trajectcontrole aanwezig is,” stelt Marino Keulen. “Wat een goede manier is om de autobestuurder aan te manen om zijn snelheid aan te passen aan de wettelijke snelheid.”
Vorige week publiceerde de European Transport Safety Council (ETSC) Europese cijfers over de verkeersveiligheid en het aantal verkeersdoden in het verkeer. Het aantal verkeersdoden op Vlaamse snelwegen is met 31,4% gedaald voor de periode 2004-2013. Wanneer dit in Europees perspectief bekeken wordt, blijkt dit cijfer minder hoopvol. Vlaanderen bengelt onderaan en heeft in verhouding nog altijd veel verkeersdoden in het verkeer. Minister van Mobiliteit Weyts heeft vorige week aangekondigd om in te zetten op een aantal structurele maatregelen: trajectcontrole en mobiele trajectcontrole om door een betere handhaving het aantal verkeersdoden terug te dringen.
Minister Weyts antwoorde dat er €700.000 voorzien is voor de uitrol van projecten rond trajectcontrole in 2015. Dit gaat dan zowel over investeringen in mobiele als vaststaande trajectcontrole. “De mobiele trajectcontrole vraagt nog bijkomend studiewerk en zal nog niet onmiddellijk voor morgen zijn, daarom moet de minister inzetten op vaste trajecten waar trajectcontrole geïmplementeerd zal worden,” volgens Keulen.
Momenteel zijn er drie trajecten op de E40 en E17 waar trajectcontrole aanwezig is. “Er is langs Vlaamse wegen nog ruimte om trajectcontrole toe te passen. Belangrijk is echter dat dit alles in samenspraak gebeurt met de lokale politiezones en de gerechtelijke instanties. De politiezones en de gerechtelijke diensten dienen zich hierop te organiseren en voor te bereiden. Zodoende kan de handhaving van het snelheidsregime gewaarborgd worden door politie en gerecht. Dat is cruciaal voor de geloofwaardigheid van elk handhavingsbeleid,” besluit Marino Keulen.