Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 25 juni 2014

Persbericht gemeente Lanaken : 60 bouwgronden op nieuwe locatie in Veldwezelt

Het gemeentebestuur heeft een verkavelingsvergunning afgeleverd waardoor nog dit jaar gestart kan
worden met de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied. Hier zullen 60 woningen, 20 sociale
appartementen en 20 appartementen voor bejaarden gebouwd kunnen worden. De ontwikkeling van
de verkaveling is een privé initiatief. Bijzonder is wel dat het gemeentebestuur met de ontwikkelaar
een gentleman’s agreement heeft afgesloten omtrent de verkoopvoorwaarden.
Schepen van Wonen Sofie Martens: “Naast toerisme en economie is ‘Wonen’ één van de 3 pijlers
waarop ons citymarketingplan is gebaseerd. We willen Lanaken promoten als een gemeente waar het
goed en aangenaam is om te wonen. We zijn dan ook verheugd dat we de verkavelingsvergunning
kunnen afleveren waardoor een omvangrijk woonuitbreidingsgebied in Veldwezelt aangesneden kan
worden en er meer dan 100 wooneenheden in één klap kunnen komen.”
Bijzonder aan deze verkavelingsvergunning is een gentleman’s agreement dat het gemeentebestuur
kon afsluiten met de ontwikkelaar van het project. Schepen Sofie Martens: “Het gemeentebestuur wil
werk maken van het recht op betaalbaar wonen. Om mensen die een band hebben met onze
gemeente een kans te bieden om ook in onze gemeente te komen of te blijven wonen hebben we een
gentelman’s agreement kunnen afsluiten met de projectontwikkelaar.”
In het betreffende akkoord staat dat de koper geen andere eigendommen mag hebben. Mensen die
de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar in Lanaken gewoond of gewerkt hebben genieten voorrang. Aan
de kandidaat-koper kan slechts één kavel /woongelegenheid binnen dit woonuitbreidingsgebied
toegewezen worden. Men moet ook meerderjarig zijn op het moment van de toewijzing van de
aankoop. De koper moet ook binnen de 5 jaar na het verlijden van de akte van aankoop de woning
betrekken. Sofie Martens: “Deze afspraken zijn juridisch niet afdwingbaar maar het geeft aan dat de
gemeente betaalbaar wonen mogelijk wil maken voor de jonge Lanakenaar en we zijn blij met dit
akkoord met de ontwikkelaar”.
De verkaveling bevat zowel open, half open als besloten bebouwing. De grootte van de percelen
varieert van 3 tot 8 are. Nog in de 2e helft van dit jaar zal gestart worden met de aanleg van de
nutsvoorzieningen. Voor meer informatie omtrent bouwvoorschriften kan men terecht bij de dienst
Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis. Voor de verkoop dient met de ontwikkelaar te contacteren.