Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 20 januari 2014

Persbericht : De Lijn, meer samenwerken met en meer inspraak voor steden en gemeenten.

Het verlanglijstje van de Raad van Bestuur van De lijn voor de volgende Vlaamse regering kan bij Open Vld op een aantal punten op instemming rekenen. Het betekent immers een beleidswijziging die Open Vld al veel langer vraagt uitgezonderd natuurlijk nog maar eens de dotatie verhogen, laat Marino Keulen (Open Vld) weten.

De Lijn is de uitvoerder van het decreet basismobiliteit en van het beleid van deze Vlaamse regering dat duidelijk gefaald heeft. Het is immers deze Vlaamse regering die in grote lijnen bepaald wat De Lijn wel of niet kan doen. Dat nu ook de directeur-generaal en de Raad van Bestuur van De Lijn een wijziging willen in het decreet basismobiliteit wordt door Open Vld met open armen ontvangen want wordt al lang gevraagd.

Het openbaar vervoer zoals aangeboden door De Lijn moet volgens parlementslid Keulen inderdaad anders :
- Het gratis verhaal van 65-plus is achterhaald en werd zelfs door de PS in Wallonië en Brussel afgeschaft.
- De Lijn moet het aanbod gestuurd beleid achter zich laten en resoluut gaan voor een vraag gestuurd aanbod. Dit wil zeggen dat we in de eerste plaats moeten inzetten op woon-werkverkeer en mensen die naar en van de school moeten geraken. Dit zijn bovendien ook nog eens betalende reizigers.
- Maar ook door meer overleg met en zelfs inspraak te geven aan steden en gemeenten worden de echte noden ingevuld. In Gent bijvoorbeeld vroeg met comfortabelere en stiptere trams maar kreeg men langere trams met problemen aan de haltes.
- Sociale correcties moeten mogelijk zijn maar enkel voor diegenen die het nodig hebben en niet op basis van het toekennen van het gratis-tarief aan ganse groepen.

Maar een aantal van de nu geformuleerde ideeën zijn geen verbetering.

Het aanbod in de steden mag niet ten kosten gaan van de landelijke ontsluiting en verzanden in een verhaal van ‘wij’ tegen ‘zij’. Zo zijn er nu reeds veel plaatsen in landelijke gemeenten waar de deelgemeenten tussen 8u ’s morgens en 12u ’s middags niet meer bereikbaar zijn. Door in te zetten op betalende reizigers moet men middelen vinden om hier een aanbod te garanderen, aldus volksvertegenwoordiger en burgemeester Marino Keulen.

Nog meer middelen naar De Lijn kan voor Open Vld niet. De Lijn krijgt in 2014 een dotatie van maar liefst iets meer dan 1 miljard euro, vervoert slechts 3% van het reizigersverkeer en de kostendekkingsgraad bedraagt slechts 15,5%. Met deze dotatie moet men veel meer kunnen doen. Zeker als men eindelijk het beleid wijzigt en men voor meer inkomsten zorgt door in te zetten op meer betalende reizigers.

“Een goed mobiliteitsbeleid moet er voor Open Vld in bestaan dat er een performant en klantvriendelijk openbaar vervoer beschikbaar is en daarnaast voldoende capaciteit op de weg. Een die beide voorwaarden wordt momenteel niet voldaan!” besluit Marino Keulen.

dinsdag 14 januari 2014

Belga : Open Vld stapt 2014 in met pleidooi voor België

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft maandagavond in haar toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de partij een pleidooi gehouden voor samenwerking, voornamelijk op het Belgische niveau. Rutten trok hevig van leer tegen de nationalistische partijen en kreeg feller applaus voor haar aanvallen op de Vlaamse regering dan voor de verwezenlijkingen van de federale regering.
"Er zijn er die er plezier in lijken te hebben om te zeggen dat we in een vreselijk land wonen, en die hopen dat iedereen dat ook gaat geloven als ze het maar vaak genoeg herhalen", sprak Rutten maandagavond. "Er is geen enkele reden om te geloven dat de toekomst een ramp zal zijn of dat het met minder zal moeten. Dat alles kleiner, trager, minder of sober zal worden."
Samenwerken maakt ons sterker, vindt Rutten. "Federalisme is een mentaliteit." Een duidelijk pleit voor België dus? "Een pleit voor sterke deelstaten, met een toegevoegde waarde voor België", duidde Limburgs lijsttrekker Marino Keulen na afloop. "We willen duidelijk maken dat we ons niet uit ons lood laten slaan door de doemscenario's van andere partijen."
De voorzitster maakte zich sterk dat de crisis-perikelen dankzij Open Vld achter ons liggen. "Alleen dankzij onze vastberadenheid is de begroting voor een groot stuk op orde (...) en zijn we uit de gevarenzone voor een Europese begrotingsboete."
Enkele concrete verkiezingsvoorstellen in de toespraak, ook. Open Vld wil de inkomstenbelastingen vereenvoudigen tot twee tarieven: 25 en 45 procent. De voordelen van de woonbonus worden gegarandeerd en er moet voor de liberalen een verplichte gemeenschapsdienst komen voor wie langer dan twee jaar op zoek is naar werk.
Bij de voorstelling van de lijsttrekkers werden ook 'verliezers' Dirk Van Mechelen en Jean-Jacques De Gucht op het podium getrokken. "Belangrijk", vond Oost-Vlaams lijsttrekker Mathias De Clercq na afloop. "We zijn allemaal volwassen enthousiaste liberalen en hebben de rangen gesloten. Samen gaan we voor een sterk resultaat in Oost-Vlaanderen." Bij de presentatie van de lijsttrekkers in de andere provincies viel nogmaals de immense populariteit van Maggie De Block bij de tweeduizend aanwezige leden op. Guy Verhofstadt, kopman voor de Europese verkiezingen, verkoos in Straatsburg te blijven.
Toch ook één hilarische misser tijdens het liberale feest: toen Rutten haar publiek vroeg wat het meervoud is van "lef", kreeg ze een luidkeels "Leffe's" als antwoord, in plaats van het verhoopte "leven"

donderdag 9 januari 2014

09-01-2014 : Belga : Geen verlichting op nieuwe gewestwegen

Bij de aanleg van nieuwe gewestwegen moet geen verlichting worden voorzien, tenzij er een duidelijke reden is om wel te verlichten. Dat zal het Agentschap Wegen en Verkeer dit voorjaar adviseren aan de Vlaamse regering na een uitgebreide studie.
Sinds 2011 gaat op de Vlaamse snelwegen het licht enkel nog aan als de weersomstandigheden dat vereisen. Ook op- en afrittencomplexen blijven verlicht en de politie kan vragen om de lichten in te schakelen op een bepaald stuk snelweg, bijvoorbeeld tijdens een achtervolging.
Wegen en Verkeer legt momenteel de laatste hand aan een visie op de verlichting van de gewestwegen. Die studie wordt in het voorjaar afgerond, maar kreeg donderdag al een voorstelling in de mobiliteitscommissie van het Vlaams parlement. De centrale visie luidt: "Er wordt geen verlichtingsinstallatie voorzien, tenzij er redenen zijn om te verlichten, en mits flankerende maatregelen". In de praktijk zal er dus nog steeds meer verlichting zijn dan op de snelwegen. Er worden ook niet onmiddellijk verlichtingspalen verwijderd, het gaat enkel om een ontwerp voor nieuwe inrichtingen.
De meeste partijen schaarden zich donderdag achter de aanbeveling van Wegen en Verkeer, "maar een visie opstellen voor de gewestwegen is veel complexer dan voor de snelwegen", zei Lies Jans (N-VA). "Er moet goed worden overlegd met de lokale overheden."
Onder meer Marino Keulen (Open Vld) en Steve D'Hulster (sp.a) wezen op het probleem van de sociale veiligheid. Op gewestwegen moet immers niet enkel met verkeersveiligheid rekening worden gehouden, maar ook met het subjectief onveiligheidsgevoel
Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) verzekerde dat er druk wordt overlegd met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

vrijdag 3 januari 2014

Schrijven tav de brandweervrijwilligers

Geachte brandweervrijwilligers,

Ik heb jullie open brief aan de burgemeesters van Vlaanderen betreffende het brandweerstatuut in goede orde ontvangen en aandachtig gelezen.

In de eerste plaats kan ik bevestigen dat jullie op de steun van Open Vld kunnen blijven rekenen betreffende het voortbestaan van de vrijwilligers binnen de brandweer.

Zoals jullie weten wordt op dit moment verder onderhandeld over het administratief statuut en de bezoldiging van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, net zoals over het functieprofiel van de commandant en de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. Wij hebben al een aantal wijzigingen ten goede kunnen doorvoeren bij deze onderhandelingen en zullen dit verder blijven proberen.

Open Vld zorgde er bijvoorbeeld voor dat vrijwilligers kunnen deelnemen aan de allereerste selectie voor zonecommandant. Dat was in het oorspronkelijke voorstel van de minister niet het geval.

Voor wat het Koninklijk Besluit van de bezoldiging betreft besliste de ministerraad op vrijdag 13 december 2013 dat er verder overleg wordt gepleegd met de vertegenwoordigers van de drie Verenigingen van steden en gemeenten alsook met de betrokken beroepsorganisaties. Ik kan jullie meedelen dat wij ook in contact staan met de VVSG. Zij ijveren evenzeer voor het behoud van de vrijwilligers binnen de brandweer. Er werd ook voorzien in een analyse van de financiële impact voor de steden en gemeenten. Er kan ook worden opgemerkt dat het geen verplichting is om in het statuut te stappen. In Vlaanderen zal de harmonisatie van de weddeschalen trouwens zorgen voor een gemiddelde loonstijging van vijf procent ten opzichte van het huidige loon.

Inzake het Koninklijk Besluit van het administratief statuut werd eveneens beslist tot verder overleg met de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten en de beroepsorganisaties. Er blijven nog heel wat knelpunten over: ambulanciers, evenwicht beroeps en vrijwilligers, fysieke geschiktheidsproeven, de opleiding en de brandweerscholen. De komende maanden wordt daarover verder onderhandeld.

Laat niet na mij verder te contacteren met verdere informatie nuttig voor de lopende besprekingen.


Hopend jullie hiermee van dienst te zijn geweest,
Marino Keulen