Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 11 december 2014

#Persbericht gemeente #Lanaken : EXTRA KINDEROPVANG VOORZIEN VANAF JANUARI 2015#

Naar aanleiding van de toenemende vraag naar voor- en naschoolse kinderopvang te Veldwezelt en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van de erkende kinderopvang Villa Kakelbont op de opvanglocatie te Veldwezelt, zal er door het OCMW een gemelde kinderopvang ingericht worden in de lokalen van de lagere school ’t Wezeltje.
Schepen Anita Jeurissen: “Deze gemelde kinderopvang zal georganiseerd worden door het OCMW bestuur in samenwerking met de basisschool en valt niet onder de coördinatie van de erkende kinderopvang Villa Kakelbont. Met deze extra opvangplaatsen, die zullen fungeren als een vangnet wanneer Villa Kakelbont volzet is, willen we een oplossing aanreiken voor gezinnen die wegens volzetting niet terecht kunnen in de Villa.”
Het reservatiebeleid voor de gezinnen die een dossier hebben bij Villa Kakelbont blijft ongewijzigd. De verwerking van reservaties zal centraal beheerd worden door de administratie van Villa Kakelbont. Er zal eerst gestreefd worden naar volzetting van Villa Kakelbont vooraleer men doorverwijst naar de gemelde opvanglocatie in het schoolgebouw van ‘t Wezeltje.
De ouderbijdrage blijft ongewijzigd, namelijk € 0,85 per begonnen half uur zowel voor Villa Kakelbont als voor de extra opvanglocatie. Er wordt een overeenkomst afgesloten met de directie van basisschool ‘Het Wezeltje’ waarbij de nutsvoorzieningen, de poets, mogelijke herstellingen aan het gebouw en het voorzien van een telefoon voor rekening van de school wordt genomen.
Daarnaast wordt er in dit project ook samengewerkt met PWA Lanaken: zij detacheren mensen in PWA-statuut om de gemelde kinderopvang te verzorgen.
Het gemeentebestuur voorziet een budget van € 3.500 voor de installatie van de kinderopvang. Hiermee zal meubilair en speelgoed aangekocht worden voor een 20-tal kindjes en kunnen ook verfwerken uitgevoerd worden. Voor volgend jaar zal een beperkt budget van € 500 voorzien worden voor aankoop en vervanging van materiaal en speelgoed.
Schepen Jeurissen: “Het gemeentebestuur heeft te kennen gegeven in te zetten op de kinderopvang en heeft de voorbije 2 jaar verschillende initiatieven uitgebouwd. Toch merken we dat er nog extra maatregelen genomen moeten worden. Vandaar dit bijkomend initiatief van de gemelde opvang waarmee toch ook weer een aantal gezinnen verzekerd zijn van voor- en naschoolse opvang voor hun kind.”

dinsdag 28 oktober 2014

nieuwe woonzorgzone voor #senioren in #Lanaken

In Lanaken wordt volgend jaar gestart met de bouw van een nieuwe woonzorgzone voor senioren. Vzw Welzijnscampus Huize Sint-Anna vervangt hier haar oude gebouw door een nieuw innovatief woonzorgcentrum met een capaciteit van 105 bedden, samen met een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kort verblijf en een polyvalante zaal. OCMW en Gemeente Lanaken bouwen er een lokaal dienstencentrum met een seniorenloket. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zorg- en informatiebehoeften voor senioren in Lanaken.

Michel Stevens, voorzitter OCMW Lanaken: “Er komen 2 nieuwe gebouwen nabij het huidige rusthuis St. Anna en de serviceflats. Er komt een nieuw woonzorgcentrum voor senioren met een capaciteit van 105 bedden. Het wordt een innovatief gebouw dat meer zal bieden dan de huidige kwaliteitsnormen en er voor kan zorgen dat de senioren in een modern kader hier kunnen verblijven. Als dit woonzorgcentrum klaar is zullen de huidige inwoners van het rusthuis St. Anna hier hun intrek nemen. Het huidige woonzorgcentrum (vaak nog rusthuis genoemd) zal nadien afgebroken worden. OCMW en Gemeente Lanaken zullen aansluitend aan het nieuwe woonzorgzone van Huize St. Anna een lokaal dienstencentrum voor senioren bouwen.”

Het lokaal dienstencentrum biedt informatieve, recreatieve en vormende activiteiten voor senioren aan. Men kan er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er vinden informatiemomenten plaats, men kan er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies, men kan er lessen volgen om bijvoorbeeld met de computer te leren werken of een taal te leren enz.

Michel Stevens: “Naast het lokaal dienstencentrum komt er een seniorenloket en worden alle huidige OCMW diensten die gericht zijn op het seniorenpubliek hier onder gebracht.”

De activiteiten in het lokaal dienstencentrum zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden.

De lokale dienstencentra bieden ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven. De bezoeker kan er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, hij/zij kan er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen … Het centrum helpt senioren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Michel Stevens: “Alles wordt dus gecentraliseerd. Reken daar nog eens de bestaande assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) bij en je merkt dat de senior van Lanaken op deze nieuwe woonzorgzone terecht kan voor heel wat van zijn of haar noden of het nu gaat om wonen, opvang, informatie of het onderhouden van sociale contacten.”

De kostprijs voor het lokaal dienstencentrum bedraagt € 1,9 miljoen. De investering van woonzorgcentrum zal 16.5 miljoen gaan kosten. Op deze investering is een toelage mogelijk van € 648.000 voor het dienstencentrum en 8.3 miljoen gespreid over 20 jaar voor het wzc. Het toelagedossier ligt ter goedkeuring voor bij de bevoegde minister.

De planning is dat met de bouw van het project kan gestart worden in de loop van volgend jaar.

dinsdag 21 oktober 2014

#Belga#20-10-2014#Wegen en Verkeer betaalde vorig jaar 3,3 miljoen euro verwijlintresten#


Het Agentschap Wegen en Verkeer moest in 2013 3,3 miljoen euro verwijlintresten betalen omwille van te laat betaalde facturen. In totaal werd vorig jaar de betalingstermijn overschreden van 4.437 facturen. Die waren goed voor een totaal bedrag van 146,4 miljoen euro, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld). 

                   Eind 2013 was van 884 niet-betaalde facturen - goed voor een totaalbedrag van 25,6 miljoen euro - de betalingstermijn overschreden. Op 30 juni 2014 stonden er van deze facturen, die eind 2013 reeds vervallen waren, nog steeds 79 open. De gezamenlijke waarde van deze 79 facturen beliep 3,1 miljoen euro. 

Burgemeesters vragen een spreiding in terugbetaling kosten #brandweer

Gisterenmorgen, maandag 20 oktober, zijn een aantal Limburgse burgemeesters samen gekomen in het gemeentehuis van Lanaken om de hoge (en laattijdige ) factuur van de brandweerzones te bespreken.
Beluister hier het radiofragment van radio 2.

maandag 20 oktober 2014

#Belga#20-10-2014#Toezichthouders Wegen en Verkeer identificeerden vorig jaar 74 sluikstorters

De bevoegde wegentoezichters van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben in 2013 bij de controle van sluikstorters in totaal 74 overtreders kunnen identificeren. Er werd telkens een pv opgesteld dat doorgestuurd werd naar het parket. In totaal werden 193 sluikstorten gecontroleerd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
                   Voor de vervolging van sluikstorters langs gewest- en snelwegen in Vlaanderen werden begin 2013 binnen het Agentschap Wegen en Verkeer 62 wegentoezichters bevoegd. In totaal schreven de voor zwerfvuil bevoegde ambtenaren (met inbegrip van de gemeentelijke) in Vlaanderen in 2013 1.468 PV's uit, waarvan er 414 aanleiding gaven tot een administratieve geldboete. Dat leverde 68.955 euro aan inkomsten op.
      In 2013 werd langs gewest- en snelwegen in totaal 3.572 ton zwerfvuil opgehaald. De kost hiervan beliep 4,9 miljoen euro.


vrijdag 17 oktober 2014

#Belga 17-10-2014# De Lijn verwacht in 2014 ongeveer 180 nieuwe schuilhuisjes met zonnepanelen te installeren.#

De Lijn verwacht in 2014 ongeveer 180 nieuwe schuilhuisjes met zonnepanelen te installeren. Dat zijn er iets minder dan in 2013 toen er 189 werden geplaatst. In 2011 en 2012 ging het om 347 en 228 schuilhuisjes. De Lijn startte eind 2009 met de installatie van dergelijke schuilhuisjes. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
                   De halteaccomodatie die de gemeenten via De Lijn bestellen wordt voor 25 procent door de gemeenten en voor 75 procent door het Vlaams Gewest betaald. In 2013 investeerden de gemeenten 193.168 euro in de nieuwe infrastructuur, het Vlaams Gewest 579.506 euro. Een tiental van deze schuilhuisjes dienden reeds te worden hersteld wegens defecten. De Lijn beschikt niet over aparte cijfers voor deze schuilhuisjes over het aantal beschadigingen door vandalisme. Jaarlijks moeten om in die reden in totaal 800 schuilhuisjes worden hersteld.

      Dergelijke schuilhuisjes worden 's avonds verlicht met groene energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen. Er wordt hierbij ook gebruik gemaakt van zuinige LED-verlichting en een bewegingssensor zodat het licht alleen maar brandt wanneer het nodig is. 

woensdag 15 oktober 2014

Stand van zaken #SALK

Bijgevoegd vind je mijn vraag om uitleg aan Minister-president Geert Bourgeois over de stand van zaken mbt de uitvoering SALK.

Ik heb de antwoorden van de minister-president bijgevoegd.

Hieruit blijkt dat de uitvoering van SALK loopt volgens schema. In het parlement is ook afgesproken dat we gaan naar een halfjaarlijkse rapportering van de uitvoering van SALK. Dat wat de toekomst betreft.

Persoonlijk vind ik het uitermate belangrijk dat Vlaanderen zich als een betrouwbare actor gedraagt in de uitvoering van het SALK. Einde dit jaar sluiten Ford en de toeleveranciers de fabriekspoorten. Op dit moment is er veel ontrust bij heel wat bijna ex-werknemers van Ford en toeleveranciers omdat de sluitingsdatum nu heel kortbij komt. Vlaanderen moet dus volop investeren in opleiding en herscholing. Maar ook de rest van zijn engagementen nakomen. Minister-president Bourgeois gaf zijn woord hiervoor.

vrijdag 26 september 2014

#Tussenkomst Bart Tommelein #Fractievoorzitter Open Vld# Debat Septemberverklaring 24-09-2014#

Geachte minister-president en ministers,
Beste collega’s,
Maandag kenden we in dit parlement een mooie primeur. Het nieuwe parlementaire jaar werd geopend door Opera Vlaanderen. Het was een schitterend en mooi initiatief, dat zeker navolging verdient.
Het brengt de parlementsleden blijkbaar ook op ideeën. Als ik terugkijk naar het debat over de Septemberverklaring, stel ik vast dat er ook hier sprake was van heel wat dramatiek en onheilsvoorspellingen.
Daarom is het nu tijd voor het zesde en laatste bedrijf van deze opera. En in de goede traditie van de oudere opera-stukken, zal ik zorgen voor een goede afloop van het verhaal, een happy-end. 
Collega’s,
Laat ons het eens hebben over de essentie van waar het debat vandaag moet gaan: de vraag: “wat voor een Vlaanderen willen wij?”
Mijn fractie heeft daar een duidelijk antwoord op: een sterk Vlaanderen, met een efficiënte overheid, een goed draaiende economie en op die manier een stevig fundament voor onze hoge welvaart.
Een Vlaanderen dat zijn troeven maximaal uitspeelt, gelooft in zijn krachten, maar zonder zelfgenoegzaam te worden en zonder iemand achter te laten.
Een Vlaanderen dat initiatief beloont, vrijheid laat, niet betuttelt, maar ook kansen geeft, vooral aan zij die het moeilijk hebben.
Met de Septemberverklaring  en bij uitbreiding het regeerakkoord zet ook de Vlaamse regering zich uitdrukkelijk op die lijn: werk maken van een sterk, welvarend én sociaal Vlaanderen.
De belangrijkste en eerste voorwaarde om dat te bereiken is een begroting in evenwicht. De Vlaamse regering brengt de financiën op orde. Dat is niet alleen cruciaal voor onze toekomst, het is ook een huzarenstuk.
Het zijn immers moeilijke budgettaire tijden.
De economische groei werd naar beneden bijgesteld, tot 1,5 procent, waardoor er een extra inspanning nodig was van 226 miljoen euro.
De zesde staatshervorming geeft Vlaanderen niet alleen heel wat extra bevoegdheden, maar ook extra verantwoordelijkheid in de gezondmaking van de globale overheidsfinanciën, goed voor een inspanning van 755 miljoen euro.
En, tenslotte, kwamen er strengere regels vanuit Europa. Wat onze fractie hier in het verleden meermaals voorspelde is uitgekomen: PPS- en andere constructies met een alternatieve financiering, moeten voortaan mee opgenomen worden in de Vlaamse boekhouding. Ook al kan je vragen hebben bij de Europese aanpak, door deze mee op te nemen heb je wel een meer zuivere boekhouding. Als we zeggen dat de Vlaamse begroting in evenwicht is, zal dat dan voortaan ook effectief zo zijn.
Deze drie elementen zorgden ervoor dat de nieuwe ploeg meteen voor een moeilijke opdracht stond: een dreigend tekort van 1,16 miljard euro wegwerken.  Dat ze daarin geslaagd is verdient onze lof. Temeer omdat ze hiervoor niet de gemakkelijke weg van belastingverhogingen heeft gekozen. Integendeel, deze Vlaamse regering slaagt erin om de fiscale onrechtvaardigheid die de verhoogde miserietaks in feite was, opnieuw ongedaan te maken. Voor Open Vld een cruciale beslissing.
Om dit evenwicht te bereiken, zijn er heel wat inspanningen nodig. In de eerste plaats van overheden en instellingen. Zowat driekwart van de inspanningen wordt van hen verwacht. Minder structuren, meer efficiëntie, dat is de leidraad voor de komende jaren. En dat is nodig, want na zes staatshervormingen,  met telkens nieuwe, bijkomende bevoegdheden voor Vlaanderen, wordt het hoog tijd om de Vlaamse bestuurlijke organisatie grondig tegen het licht te houden en af te slanken. De vele en soms elkaar tegenwerkende administraties hebben van regelneverij een hogere kunstvorm gemaakt. Ook daaraan moeten we een einde maken. Minder betutteling, meer vrijheid en vertrouwen. Dat verdient volop de steun van de liberale fractie.
Collega’s,
Ook aan de Vlamingen zelf worden inspanningen gevraagd. Dat beseffen we. Maar er is geen alternatief. Ik heb het vandaag tijdens dit debat ook niet gehoord van de oppositie. Er is geen andere weg dan die naar gezonde overheidsfinanciën. Iedereen zal een inspanning moeten doen.
Maar het resultaat zal zijn dat we Vlaanderen gezond houden en sterker maken voor de toekomst. Dat we onze welvaart verankeren en ervoor zorgen dat we ook onze kinderen en kleinkinderen een hoog welvaartspeil kunnen garanderen. Een begroting in evenwicht is cruciaal.
Zij die het tegendeel beweren, dat een begroting in evenwicht niet zo belangrijk is, die daag ik uit.
Heeft men zijn les niet geleerd?
Is het geheugen zo kort?
De zware financiële crisis van 2009, die ons hele Europese welvaartssysteem onder druk zette, heeft één zaak geleerd: spilzieke overheden die hun huishouden niet op orde houden, worden keihard afgestraft.
Niet overtuigd?
Vraag het aan de Grieken.
Vraag het aan de Italianen.
Vraag het aan de Portugezen en de Spanjaarden. 
Vraag het aan de Ieren.
Vraag aan hen wat de gevolgen zijn van torenhoge schulden en grote tekorten. Zij weten het goed genoeg. Zij hebben het aan de lijve ondervonden: bedrijven die de deuren sluiten, dramatische werkloosheidscijfers, een imploderende woningmarkt, tienduizenden gezinnen in armoede.
Een overheid die boven zijn stand leeft, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. En de gewone burgers betalen het gelag.
Zij die vragen naar het project van deze Vlaamse regering, wel hier is het: gezonde financiën, sterke bedrijven, voldoende jobs en op die manier het veilig stellen van onze welvaart, vandaag en in de komende jaren en decennia.
En daar hebben we allemaal belang bij: de gezinnen, de alleenstaanden, de gepensioneerden, de kinderen, de studenten, de werkenden, de zieken, de nieuwkomers… Zij en vooral de zwakkeren onder hen hebben er alle baat bij dat we vandaag kiezen voor de juiste weg: de weg van zekerheid en stabiliteit. Want zij zullen de eerste slachtoffers zijn en het hardst getroffen worden als we dat niet doen. Een begroting in evenwicht is daarom het meest sociale beleid dat je kan voeren.
Collega’s,
Een begrotingsevenwicht is dus cruciaal. Maar dat evenwicht komt echt niet vanzelf. Het vergt inspanningen. En die zorgen voor onrust. Dat is begrijpelijk.
Elke verandering, hoe noodzakelijk ook , botst op weerstand. Het is belangrijk om die weerstand, die angst, ernstig te nemen. Ze niet te negeren, weg te lachen of, erger nog, volop de confrontatie te zoeken. Wat we nu nodig hebben is dialoog.
Wij zien het als een belangrijke opdracht voor de nieuwe ministers.
Sluit u niet op in uw eigen ivoren toren en in uw eigen grote gelijk.
Zoek contact met alle belanghebbenden. Parlementsleden en niet-parlementsleden. Betrek ze in uw beleid. Wij zijn ervan overtuigd dat je op die manier heel wat bekommernissen kan opvangen en ergernis en onbegrip kan voorkomen.
Maar we zien dit ook als een belangrijke taak voor het middenveld.
Neem de uitgestoken hand aan. Kruip niet in de loopgraven – meer dan ooit weten we dat dat niets oplevert. Ga in dialoog. Zoek mee naar oplossingen. Kom zelf met voorstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat geen enkele minister zo een constructieve houding zal afwijzen. Integendeel.
Collega’s,
Deze regering bespaart niet alleen, ze investeert ook. Meer nog: ze bespaart juist om te kunnen investeren. Van de bijna 100 miljoen euro voor nieuw beleid gaat er 65 miljoen euro naar welzijn, in het bijzonder naar steun voor personen met een handicap. 20 miljoen gaat naar onderzoek en ontwikkeling. En voor scholenbouw worden de investeringskredieten verhoogd met 50 miljoen euro.
De regering zet daarmee een eerste belangrijke stap in de aanpak van de grote uitdagingen waarvoor Vlaanderen staat. In de komende jaren moet ze op dit elan doorgaan, zodat iedereen die vandaag ongerust is duidelijk ziet dat de inspanningen die nu gevraagd worden, niet voor niets zijn.  
Collega’s,
Vlaanderen had nog nooit zoveel autonomie als nu. De Septemberverklaring is in die zin historisch: voor het eerst luisterden we hier in dit halfrond naar een regeringsverklaring die inzake middelen groter is dan deze die we – hopelijk binnenkort – zullen horen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Dankzij de zesde staatshervorming is het Vlaams budget gestegen tot bijna 38 miljard euro. Dat is meer dan dat van de federale overheid, als we de sociale zekerheid buiten beschouwing laten. Ook de fiscale autonomie is sterk gestegen, tot meer dan een derde. Vlaanderen heeft meer dan ooit de hefbomen om een eigen beleid te voeren.
De Vlaamse regering is vast van plan om deze nieuwe hefbomen te gebruiken en dat juichen we toe. Zo gaan we de middelen voor de verlaging van de loonkosten voor doelgroepen efficiënter inzetten, om op die manier meer jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen. Maar er is meer: dankzij de zesde staatshervorming zal Vlaanderen ook de hele activering van werkzoekenden zelf gestalte kunnen geven, zal het via de personenbelasting mensen kunnen aanmoedigen om aan het werk te gaan en kan het ook de kosten voor onze bedrijven, bijvoorbeeld inzake energie, beheersbaar houden.
Kortom: er is geen enkel excuus meer om niet volop te gaan voor een eigen welvaartsbeleid. Het is goed dat deze Vlaamse regering zich daarvan bewust is en die verantwoordelijkheid opneemt.
Een volwassen Vlaamse regering, die de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt en zo probeert zelf ook een antwoord te geven op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, dat is wat wij vragen. Niet alleen op het economische terrein trouwens. Ook op andere terreinen.
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de onrust die er vandaag is over de radicalisering bij sommige jongeren en groepen.
Mijnheer de minister-president, u verwees er ook naar in uw Septemberverklaring. Terecht zegt u dat we waakzaam moeten zijn en onze fundamentele rechten en vrijheden beschermen tegen de bedreigingen van radicalisering en fundamentalisme.
Natuurlijk is een belangrijke taak weggelegd voor de federale politie en justitie.
Maar ook Vlaanderen kan heel wat doen. Het heeft zelf heel wat hefbomen die het probleem bij de wortel aanpakken. Denk aan onderwijs, straathoekwerk, buurtopbouw, jeugdzorg, … Het zijn allemaal Vlaamse bevoegdheden die mits een gecoördineerde werkwijze tot zichtbare resultaten kunnen leiden in de bestrijding van de opkomende radicalisering bij jongeren.
Een volwassen Vlaanderen wacht ook hier niet af, maar grijpt haar autonomie met beide handen. Onze fractie vraagt alvast om hierin de nodige initiatieven te nemen. Op die manier schaart de Vlaamse regering zich ook mee achter burgemeesters als Bart de Wever, Hans Bonte en Bart Somers, die zich terecht zorgen maken en al verschillende initiatieven genomen hebben.
Collega’s,
Mijn aria is bijna afgelopen. Ik had u een happy end beloofd, in de traditie van de klassieke opera’s.
Ik ben hoopvol gestemd, optimistisch. Vlaanderen heeft alle troeven om opnieuw aan te sluiten bij de Europese top.
We hebben creatieve ondernemers en hardwerkende burgers.
Inzake onderwijs staan we aan de top, vooral door de inzet van duizenden leerkrachten.
We zijn een warme samenleving, met sterke welzijnsvoorzieningen, die kunnen rekenen op geëngageerde mensen.
We kennen een krachtig vrijwilligerswerk, dat zorgt voor een grote verbondenheid.
De cijfers bewijzen het ook. Onze economie herleeft. Het aantal vacatures stijgt. De tewerkstellingsvooruitzichten zijn de beste in drie jaar tijd. En er zijn terug meer startende bedrijven.
Waarom zouden we dan schrik moeten hebben voor de toekomst?
We kunnen het morgen beter hebben dan vandaag. Maar dan moeten we de moed hebben om orde op zaken te stellen. Om beslissingen te nemen, ook al zijn ze niet altijd even populair, die Vlaanderen klaar maken voor de toekomst.
We hebben er vertrouwen in dat deze Vlaamse regering dat doet en we zullen haar dat vertrouwen dan ook geven.

Ik dank u.

vrijdag 19 september 2014

#Marino Keulen en #Rik Daems worden liberale commissievoorzitters in het Vlaams Parlement# BRUSSEL 19/09 (BELGA)

Open Vld heeft de twee commissievoorzitters in het Vlaams Parlement aangeduid die de liberalen volgens de politieke krachtsverhoudingen mogen leveren. Marino Keulen wordt voorzitter van de commissie Binnenlands Beleid. Rik Daems zal de commissie Buitenlands Beleid voorzitten, is vernomen van fractieleider Bart Tommelein.

Eerder al maakten N-VA (4), CD&V (3), en Groen (1) hun commissievoorzitters bekend.  Enkel de sp.a moet nog twee commissievoorzitters aanduiden.

dinsdag 26 augustus 2014

#Openbare verkoop van #Slot Pietersheim : Persbericht

De gemeenteraad van Lanaken heeft het voorstel goedgekeurd om Slot Pietersheim openbaar te verkopen. Vanaf 16 november wordt de overeenkomst met de huidige concessiehouder beëindigd. De potentiële koper zal in Slot Pietersheim in horeca uitbating moeten voorzien. Bij verdere verkoop in de toekomst blijft het gemeentebestuur telkens het voorkooprecht behouden.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het kasteel ligt bij de vzw Toerisme. Deze vzw sloot telkens een concessieovereenkomst af met een privé-uitbater. Schepen voor Toerisme Mark Curvers: “Het beheer op zich is de voorbije jaren telkens een verlieslatende activiteit gebleken. De afgelopen 12 jaar werd er door het gemeentebestuur € 749.167,82 geïnvesteerd in Slot Pietersheim. Het gaat hierbij o.a. om herstellingen van de kroonlijsten, het plaatsen van een rolstoelplatform, plaatsen van nieuwe centrale verwarming, nieuwe elektrische leidingen, een lift,… Op jaarbasis betekent dit een kost van € 62.420,65. De jaarlijkse inkomsten bedroegen € 44.592. Dat betekent een verlies van € 17.838 per jaar. De volgende jaren zou er bovendien nog bijkomend geïnvesteerd moeten worden in nieuwe ramen en de renovatie van het dak. Deze situatie is niet langer houdbaar”.

Naast het financiële aspect is ook gebleken dat de uitbating niet altijd vlekkeloos verliep. De concessieformule bleek niet te werken en was een belangrijk obstakel om tot een succesvolle uitbating te komen. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk beslist om over te gaan tot de verkoop van Slot Pietersheim. Bij deze verkoop zijn er heel wat clausules ingebouwd opdat Slot Pietersheim niet alleen haar horecabestemming blijft behouden maar ook dat het gemeentebestuur het voorkooprecht blijft behouden bij iedere toekomstige verkoop.

Burgemeester Marino Keulen: ”In het buitenland zien we ook dat het historisch patrimonium meer en meer op deze manier wordt uitgebaat. De overheid legt daarbij onder meer het stedenbouwkundig kader vast en waarborgt daarbij ook de publieke toegang van zo’n gebouw. Ook wij doen dat nu. Het kasteel blijft hierdoor een bestemming behouden als horecaetablissement tot in lengte van dagen, maar de toekomstige private eigenaar zal de nodige investeringen moeten doen en het gebouw in goede staat houden. Iemand die eigenaar van het gebouw is, zal dit ook doen. Iemand die slechts een concessie heeft doet dat niet.”

In de verkoopsvoorwaarden van Slot Pietersheim is voorzien dat:
- de toekomstige uitbater minstens 5 jaar horeca- en hotelervaring moet hebben
- de eventuele conciërgewoning mag maximaal 150 m2 bedragen
- de publieke toegankelijkheid moet gewaarborgd blijven
- de activiteiten van Slot Pietersheim afgestemd moeten zijn op de activiteiten in het domein Pietersheim
- alle werken aan het pand dienen uitgevoerd te worden conform de geldende klasseringsbesluiten van de Vlaamse overheid
- men het goed niet mag verkopen of vervreemden binnen een periode van 5 jaar zonder toestemming van de gemeenteraad
- het gemeentebestuur heeft gedurende vijf jaar het recht om het kasteel weder in te kopen
- het gemeentebestuur heeft te allen tijde recht op voorkoop
- Indien de koper de opgelegde voorwaarden m.b.t. de publiekstoegankelijkheid en de maximale vloeroppervlakte van zijn conciërgewoning niet naleeft kan het gemeentebestuur vanaf dag 100 een bedrag van 1000 euro per dag vorderen van de eigenaar.
- Als het kasteel verder verkocht wordt is de verkoper verplicht op de bijzondere verkoopsvoorwaarden op te nemen in de akte van doorverkoop.

Het schepencollege zal een jury samenstellen die uiteindelijk de koper zal aanduiden op basis van de volgende weging:
50 % : verkoopprijs met een minimum van € 980.000
25 % : visie inzake de beoogde uitbating en investeringen
25 % : referentie s van de afgelopen 5 jaren inzake gevoerde kwalitatief hoogstaande horeca- en hoteluitbating

Burgemeester Keulen: “Het publiek zal van de verkoop van Slot Pietersheim niets merken. Bezoekers
van domein Pietersheim zullen – net als alle voorbije jaren - vrij in het park kunnen blijven wandelen
en genieten van Domein Pietersheim.”

dinsdag 5 augustus 2014

Persbericht : Gemeente dient aanvraag ‘erkenning rampgebied’ in

Naar aanleiding van de zware storm die afgelopen zondag, 3 augustus, onze gemeente trof heeft het
gemeentebestuur een aanvraag ingediend tot een erkenning als rampgebied.
Burgemeester Keulen: “De aanvraag is ingediend bij de gouverneur van de provincie Limburg. Het
uitzonderlijk karakter van de storm zal via het KMI bevestigd moeten worden om als rampgebied
erkend te worden. Bij heel wat inwoners zijn de kelders ondergelopen en is er op één of andere
manier schade geleden. Ook de landbouwers hebben heel wat van hun gewassen zien vernield
worden door deze korte maar zeer hevige storm. Via een mogelijke erkenning als rampgebied kunnen
de getroffenen mogelijk de geleden schade gedeeltelijk recupereren via hun verzekering.”
Het al dan niet erkennen van een rampgebied is een bevoegdheid van de federale regering.

woensdag 25 juni 2014

Persbericht gemeente Lanaken : 60 bouwgronden op nieuwe locatie in Veldwezelt

Het gemeentebestuur heeft een verkavelingsvergunning afgeleverd waardoor nog dit jaar gestart kan
worden met de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied. Hier zullen 60 woningen, 20 sociale
appartementen en 20 appartementen voor bejaarden gebouwd kunnen worden. De ontwikkeling van
de verkaveling is een privé initiatief. Bijzonder is wel dat het gemeentebestuur met de ontwikkelaar
een gentleman’s agreement heeft afgesloten omtrent de verkoopvoorwaarden.
Schepen van Wonen Sofie Martens: “Naast toerisme en economie is ‘Wonen’ één van de 3 pijlers
waarop ons citymarketingplan is gebaseerd. We willen Lanaken promoten als een gemeente waar het
goed en aangenaam is om te wonen. We zijn dan ook verheugd dat we de verkavelingsvergunning
kunnen afleveren waardoor een omvangrijk woonuitbreidingsgebied in Veldwezelt aangesneden kan
worden en er meer dan 100 wooneenheden in één klap kunnen komen.”
Bijzonder aan deze verkavelingsvergunning is een gentleman’s agreement dat het gemeentebestuur
kon afsluiten met de ontwikkelaar van het project. Schepen Sofie Martens: “Het gemeentebestuur wil
werk maken van het recht op betaalbaar wonen. Om mensen die een band hebben met onze
gemeente een kans te bieden om ook in onze gemeente te komen of te blijven wonen hebben we een
gentelman’s agreement kunnen afsluiten met de projectontwikkelaar.”
In het betreffende akkoord staat dat de koper geen andere eigendommen mag hebben. Mensen die
de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar in Lanaken gewoond of gewerkt hebben genieten voorrang. Aan
de kandidaat-koper kan slechts één kavel /woongelegenheid binnen dit woonuitbreidingsgebied
toegewezen worden. Men moet ook meerderjarig zijn op het moment van de toewijzing van de
aankoop. De koper moet ook binnen de 5 jaar na het verlijden van de akte van aankoop de woning
betrekken. Sofie Martens: “Deze afspraken zijn juridisch niet afdwingbaar maar het geeft aan dat de
gemeente betaalbaar wonen mogelijk wil maken voor de jonge Lanakenaar en we zijn blij met dit
akkoord met de ontwikkelaar”.
De verkaveling bevat zowel open, half open als besloten bebouwing. De grootte van de percelen
varieert van 3 tot 8 are. Nog in de 2e helft van dit jaar zal gestart worden met de aanleg van de
nutsvoorzieningen. Voor meer informatie omtrent bouwvoorschriften kan men terecht bij de dienst
Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis. Voor de verkoop dient met de ontwikkelaar te contacteren.

donderdag 12 juni 2014

Belga 11-06-2014 : Eedaflegging in Vlaams Parlement mogelijk in 2 stappen

De eedaflegging van de 124 parlementsleden van het Vlaams Parlement zal wellicht in twee stappen verlopen. Omdat sp.a een hertelling heeft gevraagd voor de kieskring Vlaams-Brabant, is de kans groot dat de verkozenen van die kieskring niet op dinsdag 17 juni maar pas de week nadien de eed kunnen afleggen. Dat is woensdag gebleken tijdens de onthaaldag van de nieuwe parlementsleden in het Vlaams Parlement.
                   De diensten van het Vlaams Parlement zijn volop bezig om de geloofsbrieven van de 124 parlementsleden onder de loep te nemen. In principe spreekt het Vlaams Parlement zich dan tijdens de installatievergadering van volgende dinsdag 17 juni uit over de geldigheid van de verkiezingen, waarna de 124 parlementsleden de eed kunnen afleggen.
                Maar ditmaal zal de eedaflegging wellicht niet in één keer gebeuren. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft namelijk de hertelling gevraagd van de stemmen in Vlaams-Brabant. Het Franstalige Union des Francophones kon daar op de valreep - met 64 stemmen op overschot - zijn zetel in de wacht slepen. Dat betekent concreet dat Christian Van Eyken (UF) zijn mandaat in het Vlaams Parlement kan verlengen, ten koste van Gino Debroux (sp.a).
                Het nieuw verkozen Vlaams Parlement zal zich volgende week dinsdag moeten uitspreken over die hertelling. Zo zal er een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven worden opgericht. Die bestaat uit de 7 leden met de meeste dienstjaren. Pittig detail: ook Christian Van Eyken (UF) zelf zal in die commissie zetelen, naast Herman De Croo, Jos De Meyer, Karim Van Overmeire, Kris Van Dijck, Marino Keulen en Kathleen Helsen.
                Die commissie zal dan aan het parlement adviseren of er moet herteld worden of niet. Als de hertelling wordt goedgekeurd, is het nog de vraag hoe die in de praktijk zal verlopen. Mogelijk wordt daarbij de hulp gevraagd van Binnenlandse Zaken. In ieder geval zullen de verkozenen uit Vlaams-Brabant wellicht nog niet volgende week de eed kunnen afleggen. De kans is groot dat de 20 verkozenen uit die kieskring pas een week later de eed zullen afleggen.
                Er is blijkbaar ook nog discussie over de plaats van de fracties in het Vlaamse halfrond. Zo wil CD&V absoluut in het midden van het halfrond blijven zitten. Maar N-VA eist als grootste partij het middenblok op. De partij wil niet 'gesplitst' zitten. De kwestie is nog niet uitgeklaard. De toekomstige regeringspartners hebben dus naast de regeringsvorming nog een extra knoop door te hakken.

woensdag 11 juni 2014

Dienst #Erfgoed neemt intrek in nieuwe kantoorruimtes met feestelijke opening

De dienst Erfgoed is verhuisd naar haar nieuwe locatie: de voormalige kantoren van Toerisme Lanaken aan de Koning Albertlaan. Met de verhuis profileert de dienst Erfgoed zich als dé plek waar iedereen terecht kan met vragen over de geschiedenis van Lanaken.

Tegelijk wordt ook de dienstverlening uitgebreid. De dienst is iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u open. “Lukt het niet om in de loop van de voormiddag te komen, dan kan je nog altijd terecht op afspraak in de namiddag”, vertelt schepen Pierre Nelissen.

“Ook een aanzienlijk deel van het oud gemeentearchief van voor de fusie van 1977 werd overgebracht naar de dienst Erfgoed. Hierdoor kan het stamboomonderzoek volledig bij de dienst Erfgoed gebeuren. Tot nog toe moest je daarvoor naar het archief van het gemeentehuis. We hopen om op die manier de dienstverlening voor iedereen die op zoek is naar een stukje geschiedenis van Lanaken te vergroten” nog steeds volgens schepen Pierre Nelissen.

De dienst Erfgoed zal vanaf nu ook regelmatig uitpakken met thematentoonstellingen. Zo wordt de publiekswerking uitgebreid en kunnen bv. nieuwe aanwinsten of stukken die aansluiten bij de actualiteit onder de aandacht gebracht worden.

Zondag a.s. wordt de eerste tentoonstelling gepresenteerd en dit naar aanleiding van de officiële inhuldiging. Pierre Nelissen: “Deze tentoonstelling zal een ‘best of’ zijn. Recent gerestaureerde glasvondsten uit de Waterburcht Pietersheim, prachtige postkaarten, fragmenten van de meest recente tentoonstelling over de fusie in Lanaken… Met deze tentoonstelling wil de dienst Erfgoed de veelzijdigheid van de collectie onder de aandacht brengen.”

Verder zit de dienst Erfgoed uiteraard niet stil. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een publicatie over Lanaken tijdens de Eerste Wereldoorlog, de organisatie van de Open Monumentendag en de invulling van de Neanderthalersite. Hou zeker de website www.lanaken.be/erfgoed in de gaten!

Feestelijke opening

De nieuwe lokalen worden feestelijk ingehuldigd op zondag 15 juni. Die dag is iedereen welkom om te komen toasten op de nieuwe toekomst van Erfgoed! We verwachten u tussen 12 en 17 uur.

Nieuwe openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur, in de namiddag en tijdens schoolvakanties op afspraak.

Meer info? Nieuwsgierig? Kom zeker eens langs!
Koning Albertlaan 110, Lanaken, erfgoed@lanaken.be of 089 77 61 11.

maandag 9 juni 2014

‘Groene Sleutel’ voor het vakantiehuis op Domein Pietersheim

Het vakantiehuis op Domein Pietersheim mocht onlangs het label van ‘Groene Sleutel’ ontvangen. 

 De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven en wordt uitgereikt door Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu.

Met het behalen van de Groene Sleutel engageren toeristische bedrijven zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort. Enkele jaren geleden heeft de vzw Toerisme Lanaken ingezet op het behalen van de Groene sleutel voor het vakantiehuis, waar groepen tot 68 personen kunnen overnachten.
Hoewel het vakantiehuis op Domein Pietersheim reeds op een milieuvriendelijke manier werkte, werden er nog heel wat bijkomende initiatieven genomen. Zo gebeurt de schoonmaak nu met biologische schoonmaakproducten en werd er geïnvesteerd in waterbesparende materialen zoals kranen en toiletten.

Nog dit jaar wordt er een kwaliteitsinjectie voorzien van €17.000 in het vakantiehuis. Er worden 30 nieuwe zeteltjes aangekocht voor de gasten waar niet alleen aandacht geschonken wordt aan zitcomfort maar ook aan duurzame materialen.
Op termijn worden een aantal huishoudelijke toestellen vervangen door energiezuinige apparaten. Stelselmatig worden de douchekranen vervangen door een waterbesparende sproeikop. Ook het sorteren van afval krijgt extra aandacht. De inspanningen die tot nu toe zijn geleverd werden dus beloond en vanaf nu mag het bordje van “De Groene Sleutel” prijken langs de deur van het vakantiehuis.

zaterdag 7 juni 2014

HBvL 05-06-2014 : Gemeente wil 70 per uur op Maastrichterweg

De maximumsnelheid op de Maastrichterweg in Lanaken moet snel tot 70 kilometer per uur verlaagd worden. Dat heeft het gemeentebestuur aangevraagd bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV).
Tegelijkertijd dringt Lanaken er bij het agentschap op aan om de onbemande camera langs de N77 te verplaatsen.
De aanleiding voor de aanvraag was het zware ongeval van 18 april dit jaar waarbij Roy Beuls (21) en Maarten Haex (21) uit Lanaken het leven lieten. Wegen en Verkeer houdt de vragen in beraad.
De maximumsnelheid op de Bessemerstraat (N77) en de Maastrichterweg (N77) bedraagt over het grootste deel van het traject tussen Zutendaal en Lanaken 90 km per uur.
Ter hoogte van de Z.O.L. campus Sint-Barbara duikt de gewestweg de Maasvallei in en maakt hij een ruime bocht in de richting van Maastricht. De vraag naar snelheidsremmende maatregelen op die plek is niet nieuw. Het voorstel kwam al rond de jaarwisseling op de gemeenteraad ter sprake naar aanleiding van de geplande uitbreiding van camping JOCOMO. Het verkeer dat daarvan komt, rijdt grotendeels via de Maastrichterweg. Het gemeentebestuur besloot snelheidsremmende maatregelen te bepleiten bij de wegbeheerder. Midden maart nam het gemeentebestuur voor het eerst contact op met het AWV. Na het dodelijke ongeval van 18 april waarbij Roy Beuls en Maarten Haex om het leven kwamen, werd de vraag nog dringender.FlitspaalBurgemeester Marino Keulen (Open Vld) : "Wij stellen een verlaging van de maximumsnelheid van 90 naar 70 kilometer per uur voor vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de grens met buurgemeente Zutendaal op het kruispunt met de Molenbergstraat. Om het verkeer veiliger te laten verlopen, hebben we het AWV bovendien verzocht de flitspaal tussen de Steenselbergweg en de rotonde ter hoogte van de Henri-Dunantstraat te verplaatsen. De camera is daar niet meer nodig omdat het verkeer vanzelf afremt aan de rotonde. Wij vinden dat je de camera zinvoller kan inzetten op het gedeelte tussen de Bessemerweg en de Lepelvormweg."Jo Lieben van Wegen en Verkeer zegt dat de procedure na de aanvraag wordt opgestart, maar dat er nog alternatieven op tafel liggen. "Om op de N77 een snelheidswijziging door te voeren, maken we een ontwerp voor een ministerieel besluit op", zegt Lieben. "Dat leggen we voor advies aan de gemeente voor. Na hun raadgevingen leggen onze experts het ontwerp aan de minister voor die het ondertekent. Pas daarna kunnen we de maatregelen effectief op het terrein doorvoeren. Om een camera te verplaatsen, moet de gemeente bij de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) dezelfde aanvraag indienen als voor een nieuwe flitspaal. Van zodra deze helemaal bovenaan de lijst staat voor Vlaanderen kan de camera verplaatst worden. Maar een termijn kunnen we hier niet op plakken."Guido KERCKHOVEN

vrijdag 6 juni 2014

nieuwe vlonder domein Pietersheim

Nieuwe vlonder voor educatieve poelen Kinderboerderij Pietersheim.

Op de kinderboerderij Pietersheim in Lanaken werd een nieuwe vlonder in gebruik genomen.
De bestaande vlonder en de bijhorende zitbanken waren na 12 jaar aan vervanging toe. Niet alleen was het hout verrot, ook hebben vandalen de voorbije jaren regelmatig schade aangericht op deze plaats waar kinderen leren over waterdiertjes.

In samenwerking met het Reg. Landschap Kempen & Maasland bouwden de werklieden van vzw Groenwerk, De Winning, een nieuwe eiken vlonder van 40m² met daarop 3 grote zitbanken. Het knuppelpad naar de nieuwe vlonder werd gelegd door eigen werklieden van Domein Pietersheim.

Op de vlonder is plaats voor circa 25 kinderen om er te leren over het leven in en rond de waterpoelen. De kinderen gaan er gewapend met schepnet op zoek naar waterdiertjes om ze vervolgens te determineren.

De workshop “waterdiertjes zoeken” kadert binnen de natuur-educatieve werking van Kinderboerderij Pietersheim. De kosten, circa 5500€, werden gedragen door het Gemeentebestuur van Lanaken. Meer info over de educatieve lessen van Domein Pietersheim vindt u op www.pietersheim.be .

woensdag 4 juni 2014

Lanaken trekt kaart van dorpscafé's tijdens #WK2014

Tijdens het WK voetbal in Brazilië zullen er geen grote schermen geplaatst worden in onze gemeente door het gemeentebestuur. In plaats daarvan zal het bestuur de lokale horeca extra promotioneel ondersteunen.

Schepen van middenstand, Mark Curvers: “We willen de kaart trekken van onze kleine dorpscafés. Daarom zullen wij zelf geen initiatieven ondernemen zoals het plaatsen van grote schermen en daarmee concurreren met de horeca. In geval van een halve finale of finale van onze Belgische ploeg moet dit nog bekeken worden omdat zo’n speciale gebeurtenis toch veel volk op de been zal brengen.”

“In onze gemeente zullen we de “WK Café Lanaken”-campagne lanceren waarbij deelnemende cafés extra promotioneel ondersteund zullen worden om er een groot feest van te maken. Cafés die de wedstrijden van de Belgische ploeg uitzenden krijgen van ons een WK label om op te plakken alsook promotionele ondersteuning zoals vermelding in ons gemeenteblad en affiches. Graag roep ik alle cafés op, van Kesselt tot Rekem, om hun zaak te versieren in de nationale driekleur of om een leuke actie op te zetten. Een leuk extraatje voor onze inwoners is de “Lanaken for Belgium” actie op Facebook waarbij men duotickets voor een wedstrijd van onze Belgische ploeg voor de volgende EK-campagne kan winnen.” aldus schepen van middenstand, Mark Curvers.


zaterdag 24 mei 2014

Marino Keulen & Liesbet Stroeken vragen morgen uw stem #vk14

Lijsttrekker Vlaams Parlement Open VLD Lijst 7
5de opvolger Kamer Open VLD Lijst 7

"Liesbet": Als arts in een opvangcentrum stel ik vast dat het streng maar rechtvaardig beleid van Maggie De Block werkt. Wie bescherming nodig heeft, helpen we, maar we kunnen niet de herberg zijn voor de hele wereld. 


"Marino": Het wegwerken van de wachtlijsten is een kwestie van respect. Wie zorgbehoevend is door ouderdom, ziekte of ongeval verdient passende opvang. Niet op geparkeerd te worden op een wachtlijst. Door meer in te zetten op Persoonlijke Assistentiebudgetten worden de wachtlijsten verkort en zorgbehoevenden daadwerkelijk geholpen. een Maggy De Block-aanpak in de zorg is het Open Vld antwoord op de gesel van de wachtlijsten.

Kandidaat van de dag: Lydia Peeters --- 2de plaats Vlaamse Lijst --- Dilsen - Stokkem #vk14

Lydia Peeters 2de plaats Vlaams Parlement Dilsen

“Het onderwijsbeleid is gebuisd over de hele lijn. Straks hebben we niet alleen een tekort aan scholen, maar ook aan leerkrachten. We moeten dringend een einde maken aan kamperende ouders en te grote klassen."


  


"Er zijn vandaag 121 banenplannen om mensen aan de slag te helpen. Werkzoekenden en werkgevers zien het bos niet meer door de bomen. Wat we nodig hebben is een drastische vereenvoudiging en heldere banenplannen voor doelgroepen zoals jongeren en ouderen.

vrijdag 23 mei 2014

Kandidaat van de dag: Frederick Vandeput --- 3de plaats Vlaamse Lijst --- Zonhoven #vk14

Frederick Vandeput 3de plaats Vlaams Parlement Zonhoven

Op 25 mei zijn het vlaamse, federale en europese verkiezingen, maar de echte inzet is de toekomst van Limburg. Hoe en of we jobs in Limburg kunnen houden. Dat wordt de volgende jaren in Brussel bepaald.


 
De nieuwe Google moet Limburgs zijn. Op de ruïnes van Ford Genk moeten ambitieuze Limburgse bedrijven van doeners verrijzen die met een open blik de wereld willen veroveren. 
De toekomstige welvaart in onze provincie hangt af van het aantal jongeren dat we warm maken om een onderneming te starten.

donderdag 22 mei 2014

Kandidaat van de dag: Meral Özcan --- 4de plaats Vlaams Parlement --- Beringen #vk14

Meral Özcan 4de plaats Vlaams Parlement Beringen

"Als zelfstandige ondernemer vind ik het belangrijk dat vrouwen ook alle kansen krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan. Open Vld is de partij bij uitstek om hen deze opportuniteiten te bieden. Ik hoop dat ik dankzij de verkiezingen ook mijn steentje hierin kan bijdragen. "
Als vastgoedmakelaar zie ik hoe duur het tegenwoordig is om een huis te kopen of om te huren. Ik ben er van overtuigd dat we dringend een ander woonbeleid nodig hebben. Lagere registratierechten moeten het makkelijker maken om voordelig een eigen stek te vinden. Migratie en diversiteit zijn uiterst belangrijk in onze samenleving. Mijn partij en ik zijn het hier helemaal over eens. Door middel van mijn kleurrijk optreden vanuit Open Vld hoop ik het gezellige Limburg nog iets warmer te maken.
Kandidaat van de dag: Caroline Penders --- 5de plaats Vlaamse Lijst --- Maasmechelen #vk14

Caroline Penders 5de plaats Vlaams Parlement Maasmechelen

Als schepen word ik dagelijks geconfronteerd met de Vlaamse regelneverij voor onze burgers, ondernemers en gemeentebesturen. Als een overheid niet op tijd zijn advies geeft, moet de burger automatisch zijn vergunning krijgen.

Onze gemeentebesturen moeten niet langer vleugellam gemaakt worden door de Vlaamse regelneverij, maar moeten vleugels krijgen!

Hoe groener onze samenleving hoe liever, maar het is toch niet meer normaal dat je voor het kappen van één boom zodanige procedures en adviezen moet inwinnen, dat niemand meer het bos door de bomen ziet?

woensdag 21 mei 2014

Kandidaat van de dag: Guy Schiepers --- 6de plaats Vlaamse Lijst --- Tongeren #VK14Guy Schiepers 6de plaats Vlaams Parlement Tongeren

Als schepen van Economie ken ik het belang van ondernemerschap in eigen regio. Een lokale verankering van ondernemingen en zelfstandigen zorgt voor de basis van een welvarende gemeenschap. Jobs in eigen streek, daar wil ik op inzetten. 100 bedrijven met 100 werknemers zorgen ook voor een equivalent van het aantal arbeidsplaatsen bij Ford. Daar werk ik samen met onze ploeg iedere dag aan. Duurzame tewerkstelling is ondernemerschap uit eigen streek.Limburg en haar economie verdragen geen grenzen. We liggen dichtbij Maastricht, Aken en Luik. Belangrijke economische en socio-culturele partners voor Zuid-Limburg. Laten we geen muren om ons heen bouwen, wel grenzen overschrijden.
Koopzondagen zijn een omstreden fenomeen in Vlaanderen. Tongeren was één van de voorlopers van de invoering van koopzondagen. Niet zonder succes, iedere eerste zondag van de maand ontdekken duizenden nieuwe kooplustigen Tongeren. Dat Kortrijk en Antwerpen Tongeren als voorbeeld nemen, mogen we op ons palmares schrijven…

Marino Keulen & Liesbet Stroeken hebben #goesting in de toekomst! #vk14


Heeft u de brief van Marino & Liesbet al gevonden in uw brievenbus?

U kan hem herlezen via deze link: huis aan huis brief Marino & Liesbet

Of herleest u liever nogmaals de Telex van Marino Keulen, waarin Liesbet & hijzelf een interview geven over hun ambities & goesting in de toekomst!

Deze kan u herlezen via deze link: Marino Keulen Telex mei 2014
dinsdag 20 mei 2014

Kandidaat van de dag: Pascal Vossius --- 7de plaats Vlaamse Lijst --- Sint-Truiden #vk14

Pascal Vossius 7de plaats Vlaams Parlement Sint-Truiden

Het ondernemerschap groeit in Sint-Truiden. Als politicus moet je jonge ondernemers ondersteunen en goed luisteren naar de noden van gevestigde waarden. Een goed netwerk in Brussel helpt daarbij. Ik zoek die kortste route van Het Huis van de Ondernemer in Sint-Truiden naar de Wetstraat in Brussel. "Citymarketing is niet enkel een term van vlotte reclamejongens, het werkt ook echt. Zo zijn er maar 20 liefst steden naar Sint-Truiden komen kijken om van ons recept "Beleving in de stad" te komen proeven. Jamie Oiliver kan het niet eenvoudiger klaarmaken. Een warme stad met leuke cafeetjes en evenementen, daar wordt geshopt"

zondag 18 mei 2014

Kandidaat van de dag: Wendy Bollen --- 9de plaats Vlaamse Lijst --- Hoeselt #VK14

Wendy Bollen 9de plaats Vlaams Parlement Hoeselt

Als onthaalmoeder weet ik dat kinderopvang voor heel wat werkende ouders broodnodig is. Elk gezin heeft recht op een plaats in een betaalbare opvang, zodat ouders werk en gezin kunnen blijven combineren.
  
"Mijn man heeft 23 jaar voor Ford Genk gewerkt. Hij is een van de gelukkigen die daarna opnieuw werk heeft kunnen vinden, maar dat is vaak niet het geval bij zijn collega’s. Hoeselt breidt haar industrieterreinen uit, een voorbeeld voor de rest van de provincie! "Iedereen heeft het recht om op oudere leeftijd goede zorg te krijgen. Zo kan men zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Een goed beleid inzake serviceflats en ouderenzorg is daarom noodzakelijk.

Kandidaat van de dag: Ilse Jaspers --- 10de plaats Vlaamse Lijst --- Hamont #vk14

Ilse Jaspers 10de plaats Vlaams Parlement Hamont-Achel

Een flexibele woonmarkt, om zo betaalbaar te kunnen wonen. Daar moeten we voor gaan. Bovendien moet de regelgeving voor sociale woningen herbekeken worden. Het is een oneerlijk systeem, waar op lange termijn niemand mee wint. We moeten het lef hebben om naar een betere structuur te streven!

"We moeten inzetten op zorg op maat. Subsidies voor organisaties missen vaak hun doel. Laat de steun naar de individuen gaan, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. "


Het zijn geen gemakkelijke tijden voor lokale ondernemers. Iedereen weet dat, maar toch lijkt niet iedereen even bereid te zijn, om oplossingen te bieden. Er worden de ondernemers genoeg de stokken in de wielen gestoken. Zij verdienen zuurstof, door lagere lasten en minder regeltjes.

zaterdag 17 mei 2014

Kandidaat van de dag: Anita Persoons - Bullens --- 11de plaats Vlaamse Lijst --- Halen #VK14

Anita Persoons - Bullens 11de plaats Vlaams Parlement Halen

Als voorzitter van de Limburgse Liberale Vrouwen weet ik wat sterke vrouwen kunnen verwezenlijken. Het glazen plafond compleet aan diggelen en gelijk loon voor gelijk werk, daar ga ik voor.

Als gewezen schepen van Financiën heb ik mij altijd bekommerd over de inkomsten en de uitgaven van onze gemeente. Laten we niet kiezen voor de gemakkelijkste weg door een belastingverhoging door te voeren, maar kiezen voor structurele oplossingen!

Het is niet altijd gemakkelijk om werk en gezin te combineren. Daarom moeten we kinderopvang promoten en ondersteunen, zodat werkende ouders de beste zorg voor hun kinderen kunnen garanderen.

vrijdag 16 mei 2014

Kandidaat van de dag: Daisy Zaenen ---- 12de plaats Vlaamse Lijst --- Ham

Daisy Zaenen 12 de plaats Vlaams Parlement Ham

Het onderwijs is dé hefboom voor vooruitgang. Daarom moeten we inzetten op goede leerkrachten, scholenbouw en het coachen van elk talent dat in eenieder schuilgaat.

Evenwicht tussen gezin en werk is een uitdaging en dan is er voor elk kind opvang nodig.


Iedereen kansen geven: zij die presteren mogen beloond worden en verantwoordelijkheid tonen voor hen die niet meekunnen.

donderdag 15 mei 2014

Kandidaat van de dag: Eric Awouters --- 13de plaats Vlaamse Lijst --- Borgloon #vk14

Eric Awouters 13de plaats Vlaams Parlement Borgloon

We moeten mensen warm maken om steeds bij te leren. Als we onszelf heruitvinden en bijscholen, blijft werken aantrekkelijk tot aan het pensioen en zelfs daarna. En bij meer actieve mensen is iedereen gebaat.

Als zelfstandige weet ik heel goed dat de lasten veel te hoog liggen. Dit geldt niet enkel voor zelfstandigen: ik merk steeds weer hoe dit ook bij mijn werknemers leeft. Laten we voor lagere belastingen gaan, om zo de werkgever en werknemer meer speelruimte te geven.


Plattelandsgemeenten hebben het moeilijker dan we doorgaans denken en kunnen meer steun gebruiken. Vlaanderen doet hier te weinig voor. Deze gemeenten moeten zo goed mogelijk bewaard worden, maar daar zijn middelen voor nodig.

woensdag 14 mei 2014

Kandidaat van de dag: Jan Dalemans --- 14de plaats Vlaamse Lijst --- Hechtel-Eksel #vk14

Jan Dalemans: burgemeester te Hechtel-Eksel 14de plaats Vlaams Parlement

Ik woon vlakbij de flessenhals van de Noord-Zuidverbinding waar dagelijks duizenden automobilisten in de file staan. We hebben genoeg van de stilstand. De mensen en economie van Noord-Limburg kunnen niet langer wachten op een oplossing.


Als je gemeente in het buitengebied gelegen is, ben je erg benadeeld. Zowel financieel als ruimtelijk krijgen zulke gemeenten erg veel beperkingen, wat voor oneerlijke concurrentie van de omliggende gemeenten zorgt. Laten we kiezen om deze restricties aan te passen, zodat iedere gemeente dezelfde mogelijkheden voor een goed beleid krijgt.
Hechtel-Eksel is de groenste gemeente van Vlaanderen. Wij weten wat het belang van een groene insteek in het beleid is. Laten we inzetten op het hand in hand gaan van economie en ecologie.

dinsdag 13 mei 2014

Kandidaat van de dag: Bruno Steegen --- 15de plaats Vlaamse Lijst --- Bilzen #vk14

Bruno Steegen 15de plaats Vlaams Parlement

We moeten de steden levend houden en de handelskernen versterken zodat het goed werken, wonen, leven en winkelen is in eigen gemeente.


Vlaanderen moet een ondernemersvriendelijk klimaat worden. Dat zal alleen maar lukken indien we inzetten op goedgelegen en makkelijk bereikbare bedrijventerreinen.


 


We hebben nood aan een vernieuwing van het onderwijssysteem, zodat we anticiperen op de veranderende samenleving. Dat betekent ook digitalisering. Het gebruik van Ipads al van in het kleuteronderwijs is echt geen overbodige luxe!


zondag 11 mei 2014

Kandidaat van de dag: Laurence Libert --- 1ste opvolger Vlaamse Lijst --- Hasselt --- VK14

Laurence Libert 1ste opvolger Hasselt

 
Ondernemers vormen de ruggengraat van onze samenleving. Dat wordt door andere partijen maar al te vaak vergeten. Het is aan ons om het bedrijfsleven de vrijheid te geven die het verdient. Regeltjes, belemmeringen en lasten schaden hen en dus de gehele economie en ons allemaal.
"De zwakke Limburgse mobiliteit belet werkgever en werknemer om hun job goed uit te oefenen. Het is de politieke verplichting om hier een oplossing aan te bieden. Gedaan met de Limburgse stilstand. Laten we terug bewegen!"

 

De tijdsgeest verandert, maar de mentaliteit en regelgeving inzake de combinatie van werk en gezin is in de geschiedenis blijven steken. Tijd voor verandering, zodat geen enkele werkgever of werknemer zijn gezin op de tweede plaats moet zetten.

zaterdag 10 mei 2014

Kandidaat van de dag: Hasan Düzgün --- 2de opvolger Vlaamse Lijst --- Maasmechelen --- VK14


Hasan Düzgün: 2de opvolger Maasmechelen

Als vakbondsvertegenwoordiger weet ik dat een goede dialoog tussen werkgever en werknemer noodzakelijk is om onze economie welvarend maar ook sociaal te maken.

"Om de Limburgse economie terug op de rails te krijgen, moeten we meer werkgelegenheid creëren. Jobs, jobs en nog eens jobs: daar ga ik voor. "Ik pleit voor een verdraagzame samenleving met respect voor alle culturen. Op die manier maken we het leven aangenamer voor iedereen.