Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zondag 12 mei 2013

Nooddecreet NZ-Limburg doorstaat toetsing Europa

Recentelijk werden in verschillende media door een aantal mensen stelling ingenomen dat het nooddecreet NZ-Limburg juridisch tekort schoot op het vlak van het plan-MER alsook de toets van Europa niet zou doorstaan.

Het voorstel van decreet omvat twee punten :

1.       In eerste instantie wordt omstandig gemotiveerd dat het project van “groot openbaar belang” is in de zin van de habitatregelgeving. Door de erkenning van het “groot openbaar belang” wordt dus het door de Raad van State vastgestelde vormgebrek hersteld en doorstaat het de toetsing met de Europese regelgeving.  Het groot openbaar belang wordt nog eens extra ondersteund door de eerdere opname in het Limburgplan en recent in het SALK-rapport.
2.       Daardoor ligt de weg open voor een nieuw regeringsbesluit waarin zowel het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als het daaraan voorafgaande plan-MER-rapport opnieuw (onmiddellijk) worden vastgesteld. Dat vormt het tweede luik van de voorgestelde decretale regeling en lost het probleem ivm het plan-MER-rapport op.

Hieronder de tekst van onze juristen :

In de persberichten omtrent het voorstel van decreet wordt vaak geschermd met het gegeven dat de plan-MER-procedure volledig hernomen dient te worden omdat:
-          ook de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER door de Raad van State is vernietigd
-          compenserende maatregelen aangemeld dienen te worden bij Europa.

Deze bezorgdheden zijn niet terecht :

-          In het voorstel van decreet wordt de Vlaamse Regering eveneens gemachtigd om de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER te hernemen (de machtiging betreft dus niet enkel de goedkeuring van het RUP).
-          Wat de aanmelding bij Europa betreft, geldt slechts art. 6, 4, van de habitatrichtlijn: “Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om  te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van  de genomen compenserende maatregelen.” Het gaat dus om een loutere aanmeldingsplicht van “genomen” maatregelen. De plan-MER-procedure dient dus niet te worden hernomen.

Hieruit blijkt dus duidelijk dat er juridisch geen bezwaar is om dit nooddecreet goed te keuren.

Dit is een aanbod van open Vld, een uitgestoken hand, om tot een oplossing te komen.  Wij hopen hiermee ruime steun te krijgen over de partijgrenzen heen zodat de NZ-Limburg eindelijk kan opgelost geraken.  Open Vld is bereid met de andere partijen samen te werken om dit decreet gestemd te krijgen.

Na een eventuele goedkeuring kunnen binnen het jaar de werken voor de aanleg van de omleidingsweg van start gaan.