Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 7 mei 2013

Marleen Vanderpoorten : Voortschrijdend inzicht

Het was een vreemde politieke week. Eerst waren er de 1 mei-speeches, waarbij zowel de SP.A als de socialistische vakbond na jaren van hardnekkig ontkennen, uiteindelijk toegaven dat de loonlasten in België te hoog liggen. Een analyse die Open Vld al jaren maakt maar die tot voor kort door de socialistische familie werd afgedaan als goedkope werkgeverspraat. Ook socialistisch viceminister-president Ingrid Lieten liet zich op 1 mei horen door te stellen dat de hervorming van het secundair onderwijs nu wel “snel” moet gebeuren. Iets waar Open Vld al jaren voor pleit. Je kan je dan ook afvragen wat SP.A, vier jaar na de start van de regering, heeft tegengehouden om die hervorming ook effectief door te voeren.

Gisteren was het de beurt aan CD&V om, in de slipstream van de socialisten, het “licht” te zien. Rerum Novarum is pas volgende week, maar toch verklaarde CD&V bij monde van haar partijvoorzitter Wouter Beke dat kleuters al vanaf 4 jaar naar de kleuterklas moeten gaan.

Toen Open Vld nochtans twee jaar geleden een voorstel van decreet indiende om juist deze leeftijdsgrens in te voeren, werd dit door diezelfde CD&V op hoongelach onthaald. CD&V verklaarde toen, in hun gekende “enerzijds-anderzijds” stijl van redeneren, dat kleuterparticipatie weliswaar zeer belangrijk werd geacht, maar dat een verlaging van de leerplicht naar vier jaar daarvoor niet de juiste oplossing was.

Het probleem werd vervolgens totaal geminimaliseerd door te stellen dat maar een kleine groep van alle vierjarigen niet in de kleuterschool was ingeschreven. Dat veel kleuters weliswaar zijn ingeschreven, maar nauwelijks een klaslokaal van binnen zien omdat ze om allerlei reden thuis worden gehouden, werd gemakkelijkheidshalve vergeten. Wel erkende de CD&V-fractie toen dat vooral kinderen uit sociaal-economische zwakkere milieus vaak de weg naar de kleuterschool niet vinden.

En laat het nu net die groep zijn die het meeste gebaat is bij een zo vroeg mogelijke kleuterparticipatie. Kleuters uit sociaal zwakkere milieus die wel op jonge leeftijd (kleuter)school lopen, hebben immers tweemaal minder kans dat ze het eerste leerjaar moeten overdoen. Bij allochtone jongeren is dit verschil nog groter.

Nu CD&V na drie jaar van “nadenken” het geweer van schouder heeft veranderd en het voorstel van Open Vld toch lijkt te steunen, wil de Open-Vld-fractie de CD&V graag helpen door het voorstel van decreet ter bevordering van de kleuterparticipatie uit 2010 opnieuw in te dienen. Wij rekenen op de volle steun van CD&V!