Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 9 maart 2010

Soms kan je in de politiek te vroeg zijn met vragen stellen

09/03/2010 - Dus trekken we opnieuw de discussie open omtrent | Vandaag 8 maart 2010 betoogde de socialistische transportbond voor meer comfort op de parkeerterreinen. Zij kloegen over het gebrek aan sanitaire voorzieningen en veiligheid.

Op 17 september 2009 heb ik minister Crevits een schriftelijke vraag, vraag 92, gesteld over onder meer hetzelfde probleem. In haar antwoord van 17 november 2009 stelde zij, en ik citeer letterlijk:

Inzake het sanitair werd er enkele jaren geleden een test gedaan op de parking in Mannekesvere (sanitair op picknickzone zonder concessie). De resultaten waren echter ontmoedigend wegens grof vandalisme. Bij gebrek aan sociale controle is het in ons land voor picknickzones zonder concessie een zeer dure aangelegenheid te investeren in sanitaire ruimtes, om ze veilig en net te houden.

Het gebrek aan sanitaire installaties heeft vervolgens het voorwerp uitgemaakt van een grondig onderzoek om er aan te verhelpen. Na een open oproep uitgaande van de Vlaamse Bouwmeester werd een grondige selectie van ingediende voorstellen uitgevoerd.

Op 9 augustus 2006 werd op basis van het resultaat van deze selectie een studieopdracht verleend aan het architectenbureau GZA voor de realisatie van twee sanitaire paviljoenen.

In nauw overleg met het architectenbureau GZA werd het concept van de sanitaire paviljoenen verder verfijnd en werd er een bestek uitgewerkt voor de realisatie van twee sanitaire paviljoenen. Hierin is veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen teneinde aldus diefstal en vandalisme maximaal te bestrijden en ipso facto de onderhoudskost zo klein mogelijk te houden.

Daarnaast was het ook de bedoeling om een architecturaal ontwerp op te maken, die mits beperkte aanpassingen (bv. met het oog op een betere landschappelijke integratie), op meerdere parkings of dienstenzones toepasbaar is. Voor de eerste realisaties werd gekozen voor de parkings te Peutie omdat deze parkeerplaatsen het recentst verkeerstechnisch aangepast werden en gekenmerkt zijn met een open karakter waardoor meer sociale controle maximaal mogelijk is.

Het aanbestedingsdossier werd voor advies voorgelegd aan de inspectie van Financiën op 2 september 2009. Indien de realisatie budgettair haalbaar is, wordt de bouw van de paviljoenen in de loop van 2010 voorzien.

Ik lees dus goed, er is veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen teneinde aldus diefstal en vandalisme maximaal te bestrijden en ipso facto de onderhoudskost zo klein mogelijk te houden. Toch zegt u op 8 maart 2010, mevrouw de minister, in het journaal van 19 u, en ik citeer u weer letterlijk:”alleen zitten we nog wat gewrongen met de noodzakelijke veiligheidseisen”

Twee paviljoenen met sanitaire voorzieningen, op 9 augustus 2006, drie en een half jaar geleden, werd hiervoor een studieopdracht gegeven aan het architectenbureau GZA, drie en een half jaar later zijn er, in tegenspraak met uw antwoord op mijn schriftelijke vraag, toch nog problemen met de noodzakelijke veiligheidseisen.

Ik zou dus graag van haar willen weten:
  • Wat heeft die studieopdracht aan architectenbureau GZA gekost?
  • Welke problemen stellen er zich nog inzake veiligheidseisen?
  • Heeft het genoemde architectenbureau niet of onvoldoende “gestudeerd” of was de opdrachtomschrijving fout? Met andere woorden welke veiligheidsvereisten heeft het bureau voorgesteld en waarin schieten die tekort?
  • Hoe staat het nu met de bouw van sanitaire voorzieningen op de rustplaatsen langs onze Vlaamse autosnelwegen? Wanneer mogen we de eerste realisatie van een sanitair blok verwachten?