Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 29 december 2008

Meer dan 1,2 miljoen voor bouwproject Sint-Truiden

29/12/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft een subsidie van maar liefst 1.271.584,60 euro voor een sociaal huisvestingsproject in Sint-Truiden definitief goedgekeurd.

CV Nieuw Sint-Truiden plant de bouw van 26 sociale appartementen in de wijk Zoutstraat-Brandweerkazerne in Sint-Truiden. Voor het uitvoeren van dit project kan de huisvestingsmaatschappij rekenen op een subsidie van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen. Het gaat om een bedrag van 45.788,82 euro (100%) voor de sloop van de bestaande gebouwen en 1.271.584,60 euro (60%) voor het uitvoeren van de bouwwerken. Dat komt neer op een totale injectie van 1.271.485,60 euro.

woensdag 24 december 2008

309.395 euro voor project "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik"

24/12/2008 - Het dossier "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik" werd goedgekeurd binnen het subsidiekader voor ‘projecten lokaal woonbeleid' waarbij het noodzakelijk is dat de gemeente de regie in handen neemt en dat de lokale woonactoren met elkaar overleggen en samenwerken.

De initiatiefnemer van deze subsidieaanvraag is de interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik" met als werkingsgebied Bree en Maaseik.

Binnen dit project zullen gedurende drie jaar 2,5 voltijdse krachten tewerkgesteld worden.

Zij zullen sociaal en technisch advies aanbieden op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds.

Er worden initiatieven genomen die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen en het levenslang en aanpasbaar wonen bevorderen.

De totale projectkost, bestaande uit een personeelskost en een werkingskost bedraagt 615.917,95 euro. De gemeenten komen hierin tussen voor 153.982 euro, de provincie voor 76.510 euro en de Vlaamse Overheid voor 309.395 euro. Daarnaast wordt 76.031,20 euro van de projectkosten gedragen door de OCMW's van beide gemeenten.

vrijdag 19 december 2008

Dakisolatiepremie van 500 euro vanaf 1 januari 2009

19/12/2008 - De Vlaamse regering heeft definitief het besluit goedgekeurd om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Voor deze maatregel is in het eerste jaar al 44 miljoen euro gepland. 

Door het dak te isoleren, bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend.

De Vlaamse regering keurde, na de adviezen van SERV, MinNa-Raad en Raad van State, definitief het besluit goed om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m 2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend. Daarnaast is er nog een verhoogde premie tot 1.000 euro voor de lagere inkomens. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de portemonnee van elk gezin, maar ook voor het milieu én de werkgelegenheid.

Om gebouwen, die voor 1 januari 2006 op het net aangesloten zijn, energiezuiniger te maken zijn er de belastingverminderingen en de premies van gewest, netbeheerder, provincie of gemeente. Aldus wordt de investeringskost en de terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen aanzienlijk beperkt. Hoewel de besparing bij dakisolatie het grootst is, blijkt uit cijfers dat vooral gezinnen meer kiezen voor superisolerende beglazing en condensatieketels. Dakisolatie heeft dus nood aan een bijkomende inspanning.

De nieuwe Vlaamse dakisolatiepremie bedraagt 500 euro
De premie van 500 euro geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of u eigenaar dan wel huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken.

Het is specifiek voor gezinnen. Al wordt uitdrukkelijk bepaald dat ook lokale overheden, sociale huisvestings-maatschappijen en dergelijke voor de premie in aanmerking komen, als het gaat om het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie in (door)verhuurde woningen.

Als randvoorwaarden gelden enerzijds de voorwaarde dat de minimale te isoleren oppervlakte 40 m2 bedraagt en anderzijds de bestaande voorwaarden van de netbeheerders, zoals het te gebruiken materiaal.

Voorbeeld
De isolatie van een dak van 100m2 kost bijvoorbeeld 2.000 euro met een geregistreerd aannemer. De belastingaftrek van 40% levert 800 euro op als met een geregistreerd aannemer wordt gewerkt. De premie van de netbeheerder bedraagt 4 euro/m2, of 400 euro in het voorbeeld. Als provincie of gemeente geen premie bijgeven, dient dus nog 800 euro betaald te worden. Na aftrek van de dakisolatiepremie is dit nog slechts 300 euro.

Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen dient geen afzonderlijke aanvraag te gebeuren. De toekenning van een dakisolatiepremie door de netbeheerder wordt doorgegeven aan het gewest en de betrokkene wordt dan uitbetaald.

Bijkomende ondersteuning voor lagere inkomens
Voor de lagere inkomens is het tegelijk moeilijker en meer nodig om dakisolatie te plaatsen. Zij ondervinden dus ook meer last om hun energiefactuur te betalen. Bovenop de premie van 500 euro krijgen de beschermde klanten automatisch een verhoogde premie. Ook wie binnen de inkomens- en KI-grenzen valt van de verbeteringspremie komt in aanmerking (bruto jaarinkomen van 25.660 euro + 1.340 euro per persoon ten laste en KI van max. 1.200 euro).

De beschermde afnemers die met een geregistreerd aannemer werken, krijgen een extra premie van 100 euro, 300 euro of 500 euro voor een dakisolatie van resp. minstens 40 m2, meer dan 100 m2 of meer dan 150 m2. De beschermde afnemers die als doe-het-zelver werken, krijgen 600 euro in de plaats van 500 euro.

"Een slechte isolatie van de woning en een zwak economisch profiel van de bewoners lopen bovendien vaak samen. Daarom doen we een extra inspanning voor de minderbegoede Vlamingen die hun dak willen isoleren", besluit minister Keulen.

7 miljoen euro voor kenniscentrum Roeselare

19/12/2008 - De Vlaamse regering kent een subsidie van bijna 7 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van een kennis- en leercentrum op de voormalige KBC-site in Roeselare. Het initiatief kadert in de stadscontracten van minister van Stedenbeleid Marino Keulen.

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke kent een subsidie van 6.976.931 euro toe voor de ontwikkeling van een kennis- en leercentrum op de voormalige KBC-site in Roeselare. Het centrum zal deel uitmaken van de nieuw te bouwen bibliotheek en zal gebruikt worden door de secundaire scholen en het volwassenenonderwijs van Roeselare. Het initiatief kadert in de stadscontracten van Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen.

Stadscontracten

Op 21 december 2007 heeft de Vlaamse regering stadscontracten afgesloten met de 13 Vlaamse centrumsteden. Met die contracten wil de Vlaamse overheid een betere interbestuurlijke samenwerking met de steden tot stand brengen, een efficiëntere besluitvorming en een meer integrale aanpak van belangrijke stedelijke dossiers. Zij werden mee opgenomen in \"Vlaanderen in Actie\", het sociaal-economische toekomstproject van de Vlaamse regering.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Stedenbeleid staat in voor de opmaak en opvolging van de stadscontracten en ziet er op toe dat m.b.t. de ingediende projecten een samenhangend Vlaams beleid wordt gevoerd. De stadscontracten gelden voor een periode van 6 jaar (2007-2012) en bestaan uit twee delen: een algemeen deel over Wonen, gemeenschappelijk voor alle centrumsteden, en een stadsspecifiek deel.

Voor het stadsspecifieke luik diende de stad Roeselare het project \"Nieuwe openbare bibliotheek als kennis-, informatie- en leercentrum\" in. Op de voormalige KBC-site wil de stad Roeselare een nieuwe bibliotheek bouwen met daarin een kennis- en leercentrum. In zo\'n centrum, dat uitgerust is met PC\'s en contactpunten voor een eigen laptop, kunnen leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken en opzoekingen doen. De informatiebronnen die in de bibliotheek voorhanden zijn, sluiten hier perfect op aan.

In overleg met de lokale onderwijsinstanties zullen de bibliotheek en het open leercentrum optimaal de behoeften van het onderwijs kunnen vervullen. Met bijna dubbel zoveel leerlingen in het secundaire onderwijs dan inwoners in die leeftijdsgroep is Roeselare een belangrijke onderwijsstad. Het samenwerken met het onderwijs rond inhoud, beheer en exploitatie van het kennis- en leercentrum is vernieuwend.

Het project wordt gerealiseerd door een verzelfstandigde entiteit, vzw Het Portaal, die speciaal hiervoor werd opgericht. Het is een soort proeftuin: voor het eerst wordt een \"Brede School\" (het samenbrengen van onderwijs en de buitenwereld) ook in een tastbaar nieuw gebouw geconcretiseerd.

donderdag 18 december 2008

Steun voor renovatie Sint-Lambertuskerk Kiewit

18/12/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft een subsidie van 5.060 euro goedgekeurd voor renovatiewerken aan de Sint-Lambertuskerk van Kiewit (Hasselt).

De kerkfabriek zal dit bedrag voornamelijk gebruiken voor herstellingswerken zoals het vastzetten van dekstenen. Het totaalbedrag van de werkzaamheden is geraamd op 15.790,50 euro.

woensdag 17 december 2008

Nu ook passiefwoningen in sociale huisvesting

17/12/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft het pad geëffend om de eerste passiefwoningen te realiseren in de sociale woningbouw. Hij maakt geld vrij voor drie proefprojecten in Heist-op-den-Berg, Dilsen-Stokkem en Wachtebeke. Het gaat om 500.000 euro.

Wat betreft energiezuinigheid bevindt de sociale huisvesting in Vlaanderen zich bij de spits van de Vlaamse woonmarkt. Momenteel kent het sociaal woonpatrimonium een gemiddeld E-peil van E85 en er wordt gestreefd naar E80, terwijl dit op de reguliere woningmarkt voorlopig nog bij E100 ligt. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Passiefwoningen zijn de meest zuinige woonvorm en zijn dermate geïsoleerd en geventileerd dat er eigenlijk geen bijkomende verwarming is vereist. Dit scheelt niet alleen bij de uitstoot van CO2-gassen, maar voor de sociale huurder kan dit financieel een enorme slok op de borrel zijn. "De huurders van sociale woningen zijn vaak mensen met een bescheiden inkomen, waar elke euro energiewinst financiële ruimte schept voor andere noodzakelijke uitgaven", zegt minister Keulen.

Sociale woonsector als voortrekker private markt

De kostprijs van een passiefwoning is ongeveer 25% duurder dan die van een klassieke sociale woning. Daarom voorziet de Vlaamse regering voor deze drie projecten in een bijkomend budget van 500.000 euro. Daarvan gaat 42% naar het project van huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen uit Westerlo die 9 passiefwoningen realiseert in Pijpelheide en Booischot (Heist-op-den-Berg), 25% is voor de bouw van 5 passiefwoningen in Lanklaar (Dilsen-Stokken) door het Maaslands Huis uit Maasmechelen. De Volkshaard uit Gent, tenslotte, ontvangt 33% voor de renovatie van 5 woningen tot passiefwoningen in Wachtebeke. In totaal zullen er dus 19 sociale woningen worden gerealiseerd, waarvan 14 via nieuwbouw en 5 via renovatie.

Begin 2009 zullen de drie projecten kunnen worden aanbesteed, waarna de bouw wellicht nog voor het bouwverlof kan starten. Eens de sociale passiefwoningen zijn gerealiseerd, worden ze verhuurd als sociale woningen. De huurders zullen worden begeleid bij het gebruik van de passiefwoning en er zal ook een monitoring plaatsvinden tijdens de verhuring om maximaal te kunnen leren uit deze proefprojecten.

"De sociale huisvestingssector is altijd al de proeftuin geweest als het op energiezuinige vernieuwingen aankomt. Niet alleen zal dit project duidelijk de haalbaarheid en eventuele meerwaarde van passiefwoningen in de sociale huisvesting in kaart brengen, ook neemt de sociale huisvesting hiermee een voortrekkersrol voor de private woningmarkt in Vlaanderen", besluit minister Keulen.

Momenteel zijn er in België nog geen sociale passiefwoningen, wat het belang en het revolutionaire karakter van dit proefproject benadrukt.

dinsdag 16 december 2008

Vlaams parlement keurt nieuw OCMW-decreet goed

16/12/2008 - Het Vlaams parlement keurde dinsdagmorgen een decreet goed dat voor de OCMW's de nieuwe regels inzake personeel, financiën en toezicht vastlegt.

Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen moet de bestuurlijke organisatie van het OCMW afstemmen op die van de gemeente. OCMW en gemeente zullen meer kunnen samenwerken, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid.

Ruim twee jaar geleden, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, keurde het Vlaams parlement al een mini-decreet goed rond de OCMW's. Dat was toen nodig om de installatie van de nieuwe OCMW-raden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 af te stemmen op de vernieuwingen die het nieuwe gemeentedecreet invoerde voor de gemeenten en de gemeenteraad.

Het nu goedgekeurde 'maxi'-OCMW-decreet moet voor de verdere afstemming van de organisatie van de OCMW's op die van de gemeente zorgen. Het decreet streeft naar deregulering en grotere autonomie aan de lokale besturen. Gemeenten en OCMW's krijgen meer kansen om samen te werken, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid en ondersteunende diensten.

maandag 15 december 2008

15.000 nieuwe Vlamingen behalen inburgeringsattest

15/12/2008 - Dit jaar zijn in Vlaanderen en Brussel in totaal zowat 15.000 inburgeringscontracten afgesloten. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan het jaar voordien, zo maakte Vlaams minster van Inburgering Marino Keulen zondag bekend op de tweede editie van de 'Dag van de Inburgeraar' in Hasselt. 

Op de 'dag van de Inburgeraar' worden nieuwe Vlamingen die een attest van inburgering hebben behaald, in de bloemetjes gezet voor de inspanningen die ze deden om zich te integreren.

De 'Dag van de Inburgeraar' werd in het leven geroepen als blijk van waardering van de Vlaamse samenleving voor het engagement van de nieuwe Vlamingen om zich in te burgeren. De nieuwe Vlamingen werden zondag niet alleen in Hasselt gehuldigd, maar ook in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven.

Nieuwkomers in Vlaanderen zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Dat bestaat uit lessen Nederlands, begeleiding bij het zoeken naar een job en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie om inzicht te verkrijgen in onze waarden en normen.

In de top tien van de nationaliteiten van inburgeraars in Vlaanderen en Brussel staat Marokko op de eerste plaats met 14,6 procent, gevolgd door Turkije (8,7 procent) en Rusland (5,5 procent). Antwerpen is met in totaal 5.526 inburgeringscontracten de grootste 'inburgeringsprovincie, gevolgd door de provincie Limburg met 1.546 inburgeringscontracten en Brussel met 1.456 inburgeringscontracten. Zij vertegenwoordigen respectievelijk een aandeel van 44 en 14 procent van de instroom van nieuwe Vlamingen in het Vlaamse gewest.

Keulen kondigde zondag in Hasselt aan dat er vanaf 2009 een nieuwe leermethode voor inburgeraars zal gehanteerd worden wat de cursus Maatschappelijke Oriëntatie betreft. Daarvoor sloegen Uitgeverij Van In en filmproducent Ensemblage de handen in mekaar. Deze nieuwe cursus Maatschappelijke Oriëntatie geeft de inburgeraar nzicht in allerlei praktische zaken en leert hem of haar de waarden en normen die in Vlaanderen nodig zijn om het samenleven in diversiteit mogelijk te maken.

Bekijk hier meer sfeerbeelden van de Dag van de Inburgeraar in Hasselt.

vrijdag 12 december 2008

Keulen stimuleert rationeel energieverbruik sociale woningen

12/12/2008 - Onder impuls van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de ministerraad op vrijdag 12 december bijkomende middelen goedgekeurd om het rationeel energieverbruik te verbeteren. Voor het derde jaar op rij maakt minister Keulen geld vrij om verouderde verwarmingstoestellen in sociale woningen te vervangen. Het gaat om een bijkomend budget van 940.000 euro.

Wat betreft energiezuinigheid bevindt de sociale huisvesting in Vlaanderen zich bij de spits van de Vlaamse woonmarkt. Momenteel kent het sociaal woonpatrimonium een gemiddeld E-peil van E85 en wordt er gestreefd naar E80, terwijl dit op de reguliere woningmarkt voorlopig nog bij E100 ligt. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning en des te geringer de energiefactuur is. Uitzondering daarop vormen een aantal oude sociale woonwijken waar op vlak van energiezuinigheid feitelijk nog alles moet gebeuren. Het is vooral daar dat bijkomende inspanningen nodig zijn.

Winst voor huurder en Kyoto

Met de bijkomende middelen kunnen in ongeveer 1.500 sociale woningen de niet-energiezuinige verwarmingstoestellen worden vervangen door moderne, energiezuinige installaties. "De huurders van sociale woningen zijn vaak mensen met een bescheiden inkomen, waar elke euro energiewinst financiële ruimte schept voor andere noodzakelijke uitgaven", zegt minister Keulen. Tevens wordt op deze manier niet alleen bespaard in de portemonnee van de sociale huurder, maar wordt er in het kader van Kyoto ook nog eens ongeveer 500 ton minder CO2 geproduceerd op jaarbasis.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet het gaan om individuele kachels op olie, gas of zelfs nog kolen, of om elektrische accumulatietoestellen. De maatschappij die deze oudere kachels vervangt door een hoog rendementskachel van het gesloten type of een pelletskachel (houtafval) krijgt per vervangen toestel een premie van 400 euro.

Op vraag van de SHM's is het nu ook mogelijk om de individuele kachel te vervangen door centrale verwarming. In het laatste geval moet er een condensatieketel worden geplaatst en bedraagt de premie 800 euro.

EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale' goedgekeurd

12/12/2008 - De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale'. Deze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking beoogt een verhoogde samenwerking tussen West-Vlaanderen en de Franse regio's van Duinkerke en de Opaalkust. Naast de Vlaamse en de federale overheid neemt ook de Franse Staat hieraan deel.

De voorbije jaren werkten de betrokken regio's al intensief samen rond concrete projecten van co-financiering in het kader van de Europese INTERREG-programma's. Omdat men deze samenwerking verder wil formaliseren, kiest men ervoor om gebruik te maken van de nog nieuwe Europese juridische constructie, namelijk de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

Dit nieuwe instrument stelt regionale en lokale overheden uit verschillende lidstaten in staat om samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid op te richten. Zowel lidstaten, regionale, lokale overheden als bepaalde publiekrechterlijke instellingen kunnen lid worden van een EGTS. Het is de bedoeling om te komen tot grensoverschrijdende, transnationale samenwerking zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ziekenhuis dat wordt uitgebaat door twee landen. Het streven naar een grotere sociale en economische cohesie (tussen de deelnemende entiteiten) is hierbij een belangrijk aspect.

De EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale' is al de tweede EGTS die in Vlaanderen wordt goedgekeurd sinds deze mogelijkheid bestaat begin dit jaar. Vlaanderen had op dit vlak de internationale primeur want de eerste EGTS die werd opgericht was deze van Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik. Een volgende EGTS in Vlaanderen zal zich wellicht in Limburg situeren, meerbepaald een samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg (West- en Oost-Limburg).

donderdag 11 december 2008

Keulen: 'Geef drie godsdiensten plaats in wettelijke feestdagen'

11/12/2008 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen vindt dat de Nationale Arbeidsraad zou moeten nagaan of ook de islam en het jodendom hun feestdagen kunnen inpassen binnen het bestaande contingent van wettelijke feestdagen.

Minister Marino Keulen is niet bevoegd in de kwestie, maar werd woensdag in het Vlaams Parlement ondervraagd door Filip Dewinter over het voorstel van federaal minister Milquet om de NAR zich te laten buigen over een "vlottende" feestdag voor moslims.

De minister liet weten tegen vlottende feestdagen te zijn, omdat dit voor bedrijven moeilijk te organiseren is. Hij wil ook het huidige aantal wettelijke feestdagen niet uitbreiden, maar tegelijk wees hij erop dat de religieuze feestdagen louter christelijk geïnspireerd zijn. "Momenteel zijn er tien wettelijke feestdagen. Een aantal hiervan zijn profaan, maar de religieuze feestdagen zijn enkel christelijk geïnspireerd. We hebben op ons grondgebied drie grote godsdiensten: het katholicisme, het jodendom en de islam. De NAR zou moeten nagaan hoe die drie godsdiensten en hun feestdagen binnen dat contingent van tien een plaats kunnen krijgen", zei Keulen.

Keulen vindt overigens dat de NAR eenzelfde oefening moet maken voor de Vlaamse feestdag 11 juli.

vrijdag 5 december 2008

Antwerpen, Gent, Kortrijk en Brugge ontvangen 'Thuis in de Stad'-prijs 2008

05/12/2008 - Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen heeft vandaag de ‘Thuis in de Stad'-prijzen 2008 uitgereikt. De prijzen gaan dit jaar naar Antwerpen, Kortrijk en Brugge. De stad Gent gaat met twee cheques aan de haal.

Met de ‘Thuis in de Stad'-prijs bekroont de Vlaamse overheid opmerkelijke en innovatieve stedelijke projecten. Het evenement is al aan zijn achtste editie toe. De bedoeling is drievoudig: steden belonen voor innovatieve realisaties, innovaties op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde projecten onder de aandacht te brengen en goede voorbeelden verzamelen om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren. Kortom, de ‘Thuis in de Stad'-prijs wil de stad in al haar facetten promoten. Immers, als het goed gaat met de Vlaamse steden, gaat het goed met Vlaanderen.

De ‘Thuis in de Stad'-prijzen 2008 werden uitgereikt voor 3 categorieën:

Categorie 1:

De prijs in deze categorie bedraagt 125.000 euro en gaat naar één fysiek ruimtelijk project waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod komen.
  • Winnaar: Theaterplein, Antwerpen
Categorie 2:

De prijs in deze categorie bedraagt 25.000 euro en bekroont een innovatief project met betrekking tot kinderen en jongeren dat door de stad geïnitieerd of ondersteund wordt en dat bijdraagt tot een kindvriendelijke stedelijkheid.
  • Winnaars: Speelruimtebeleidsplan, Brugge (12.500 euro)
  • Handleiding Speelweefsel, Gent (12.500 euro)
Categorie 3:

Een geldsom van 25.000 euro, verdeeld over maximaal twee projecten voor een innovatief bewoners-, buurt- en wijkinitiatief dat door de stad erkend en gestimuleerd wordt en dat betrekking heeft op stedelijke ecologie en/of op alternatieve woonvormen.
  • Winnaars: Het Duurzaam Huis, Gent (12.500 euro) 
  • Prikkelpad Marke, Kortrijk (12.500 euro)
Beknopte informatie over de winnende projecten vindt u hier.

Neem ook een kijkje op www.thuisindestad.be


Decreet Grond-en Pandenbeleid maakt wonen betaalbaar

05/12/2008 - Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen en minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen keurde de Vlaamse regering zowel het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening als het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid goed. 

"Het decreet Grond- en Pandenbeleid wil ervoor zorgen dat iedereen onderdak vindt in zowel een betaalbare als kwalitatieve woning", stellen beide ministers.

Keulen en Van Mechelen: "Het decreet Grond- en Pandenbeleid maakt wonen betaalbaar voor iedereen. Dat doen we door het aanbod aan sociale woningen te vergroten zodat niemand in de kou blijft staan. Tegelijkertijd worden ook tienduizenden betaalbare kavels en koopwoningen extra voorzien. Tenslotte verhogen we de leefbaarheid van steden door verkrotting en leegstand aan te pakken. De batterij maatregelen die in het decreet vervat zitten, responsabiliseert alle actoren die actief zijn op de woningmarkt en omvat een totaalpakket aan investeringen van bijna zeven miljard euro in onze bouwsector. Als stimulans voor onze Vlaamse economie in tijden van recessie, kan dat tellen!"

Het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid kan worden opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen en anderzijds omvat het decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen.

Activeringsbeleid voor onbebouwde percelen en panden

Met het decreet Grond- en Pandenbeleid wil de Vlaamse regering ook de strijd opvoeren tegen leegstaande, vervallen of verkrotte woningen. Daarom wordt 15 miljoen euro aan extra projectsubsidies vastgelegd om vervallen buurten te renoveren.

Daarenboven wordt met behulp van diverse fiscale stimuli de activering van leegstaande panden nog een versnelling hoger geschakeld. Twee opvallende maatregelen daarbij zijn de zogenaamde ‘renovatielening' en de verlaging van de registratierechten.

De renovatielening omvat een substantiële belastingaftrek voor al wie privaat kapitaal aan familie of vrienden ter beschikking stelt voor de renovatie van een verkrotte of verwaarloosde woning. Dat belastingvoordeel kan oplopen tot 2,5% van het uitgeleende bedrag.

Daarnaast wordt in het decreet een verlaging van de aanslagbasis voor de registratierechten opgenomen. Bij de aankoop van een leegstaande of verkrotte woning met het oog op renovatie, krijgt de koper zo een extra fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 4.500 euro.

Versnelde bouw sociale woningen

Vlaanderen telt momenteel 143.000 sociale huurwoningen en 12.000 koopwoningen. Dat aanbod is ontoereikend waardoor momenteel 55.000 gezinnen op de wachtlijsten staan. Het nieuwe decreet wil die discrepantie wegwerken en de neuzen van iedereen die betrokken is bij de woonmarkt, in dezelfde richting zetten. Vandaar dat de sociale woningbouw in het decreet op een resultaatsgerichte manier wordt benaderd. Voor de Vlaamse regering is het belangrijk dat er snel sociale woningen worden gebouwd, niet wie ze bouwt.

Concreet wil de Vlaamse regering in de periode 2009-2020 het sociaal woonaanbod uitbreiden met 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels.

Het nieuwe decreet maakt daarom komaf met het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen inzake de bouw van sociale woningen. "Dit is een historische doorbraak. Vlaanderen was de enige regio in Europa waar de private sector zich niet kon begeven op de sociale woonmarkt. Nu kan dat wel."

Voor de allereerste keer wordt aan de private sector de kans geboden om in samenwerking met de gemeenten een sociaal woonaanbod te creëren, en wel tegen dezelfde gunstige voorwaarden als de huisvestingsmaatschappijen, inclusief de bestaande subsidiesystemen en fiscale voordelen:
1,5% registratierechten op de gronden
een tarief van 6% i.p.v. 21% btw bij de bouw van de woning
infrastructuursubsidies
een overnamegarantie van de sociale huurwoningen door de huisvestingsmaatschappijen

Over heel Vlaanderen bekeken, heeft 6,05% van het woonaanbod het etiket ‘sociaal'. Dit aanbod is evenwel ongelijkmatig verspreid. Vandaar dat in het nieuwe decreet ook een systeem is opgenomen om op langere termijn tot een betere spreiding van het sociaal woonaanbod te komen.

Zo werd vastgelegd dat iedere gemeente er in de toekomst (2009-2020) naar moet streven om 1,66% van het nieuwe woonaanbod te realiseren via sociale huurwoningen. Dit geldt niet voor die gemeenten die reeds over een uitgebreid aanbod (>9%) beschikken. Van die gemeenten die momenteel een sociaal huuraanbod aanbieden dat kleiner is dan 3%, wordt een beperkte extra inspanning (0,5-0,83%) verwacht in de periode 2013-2025.

Concreet betekent dit dat er in de periode 2009-2025 per 100 huishoudens ongeveer twee sociale woningen zullen bijkomen.

"Er wordt gekozen voor een doelgerichte aanpak waarbij alle actoren zijn betrokken. Met dit decreet worden zowel de Vlaamse overheid, de gemeentebesturen, de OCMW's, de sociale huisvestingsmaatschappijen als de private sector geresponsabiliseerd", stelt Marino Keulen.

Twee vliegen in één klap

"Dit decreet creëert een win-winsituatie voor iedereen", aldus Dirk Van Mechelen en Marino Keulen. "Het zorgt ervoor dat het sociaal woonaanbod binnen een termijn van goed tien jaar met bijna 65.000 woongelegenheden zal worden uitgebreid. Daarmee kunnen we aan tienduizenden gezinnen een betaalbare woning aanbieden."

"Maar het bouwprogramma dat in het decreet vervat zit, is uiteraard ook een enorme stimulans voor de bouwsector. Het hele programma omvat een investeringsvolume van meer dan 15 miljard euro in de sector en gaat vanuit de Vlaamse overheid gepaard met een kapitaalsinjectie van bijna 7 miljard euro. Gezien de huidige situatie, is dat een welgekomen zuurstofkuur voor onze Vlaamse economie", besluiten de ministers.

Dat een dergelijk omvangrijk order meer dan welkom is voor de bouwsector, is duidelijk. Volgens recent gecommuniceerde cijfers van de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw zal de sector 2008 afsluiten in een context van vertragende activiteit die hij al vele jaren niet meer heeft gekend. De nood aan extra stimuli is dus groot.

Klik hier voor meer informatie over het decreet.

woensdag 3 december 2008

Minister Keulen te gast bij Radio 1

03/12/2008 - Vlaams minister Marino Keulen gaf vanochtend bij Radio 1 tekst en uitleg bij de uitspraak van de Raad van Europa over de niet-benoeming van de burgemeesters van drie faciliteitengemeenten.

Beluister hier het radiofragment

dinsdag 2 december 2008

Fons Borginon vertegenwoordigt Keulen in Straatsburg

02/12/2008 - Fons Borginon vertegenwoordigt Vlaams minister Marino Keulen op de vergadering van het Congres voor Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa in Straatsburg. Lees hierna de tussenkomst van de heer Borginon.

Als districtsraadslid in Berchem is Borginon een verkozen politiek mandataris. Hij is bovendien een jurist die als voormalig parlementslid en fractieleider in de Kamer een alom gewaardeerd kenner is van de taalwetgeving en de Belgische communautaire verhoudingen. Fons Borginon is tenslotte ook erg vertrouwd met de werking van de Raad van Europa.

Zoals hij al eerder heeft aangekondigd, gaat minister Keulen niet in op de uitnodiging van het Congres om zelf het debat in Straatsburg bij te wonen. Hij heeft de onderzoekscommissie van het Congres uitgebreid ontvangen medio mei en alle mogelijke uitleg in drie talen gegeven.

Bovendien maakt de eventuele juridische rol die de minister in de kwestie van de niet-benoemde burgemeesters dient te spelen, het hem niet mogelijk om over de zaak in Straatsburg een debat te voeren. De niet-benoemde burgemeesters beschikken na het tweede niet-benoemingsbesluit opnieuw over een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, het hoogste Belgische rechtscollege. Vreemd genoeg hebben zij daar naar aanleiding van de eerste niet-benoeming geen gebruik van gemaakt. Wat minister Keulen in Straatsburg zou zeggen, zou dus gebruikt kunnen worden in die eventuele beroepsprocedure. Minister Keulen vraagt de niet-benoemde burgemeesters met aandrang om ditmaal wel beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Debat dreigt procedure Raad van State te doorkruisen

Daarom dringt Keulen ook aan om het debat in het Congres uit te stellen. Eenmaal de zaak van de niet-benoemde burgemeesters naar Belgisch recht zou uitgeklaard zijn, kunnen alle partijen met meer openheid en armslag debatteren over de manier waarop in België de spelregels van de lokale democratie worden nageleefd. Minister Keulen wijst er alleszins op dat de niet-benoeming van de burgemeesters enkel ongedaan kan worden gemaakt door de Raad van State, en niet door de Raad van Europa.

Lees hier de tussenkomst van Dhr. Borginon bij de Raad van Europa.

Keulen neemt akte van aanbevelingen Raad van Europa

02/12/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft akte genomen van de aanbevelingen die het Congres van de Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa heeft goedgekeurd. 

Minister Keulen wijst erop dat dit Congres de beslissing om de drie afgewezen kandidaat-burgemeesters niet te benoemen, niet ongedaan kan maken. Dat kan enkel de Belgische Raad van State, indien de drie kandidaat-burgemeesters bij dit hoogste administratieve rechtscollege van België tegen de beslissing van Keulen in beroep zouden gaan.

Het Congres van Lokale en Regionale Besturen is geen rechtbank, maar een politiek orgaan met een veertigtal lokale en regionale verkozenen - zoals burgemeesters - als stemgerechtigde leden (standing commitee). De deelnemers aan het Congres worden niet aangesteld door de regeringen van de lidstaten van de Raad van Europa, maar door de belangenverenigingen van de lokale besturen.

Congres van VVSG's

De Belgische vertegenwoordigers in de organen van het Congres werden aangeduid na overleg van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) met zusterverenigingen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kwestie van de niet-benoemde burgemeesters werd door de Waalse en Brusselse Franstalige vertegenwoordigers bij het Congres geïnitieerd. In de congresorganen die zich totnogtoe over de zaak van de niet-benoemde burgemeesters hebben gebogen, waren geen Vlamingen vertegenwoordigd (wel Franstalige Belgen).

De enige toetssteen waarmee het Congres naar de zaak van de niet-benoemde burgemeesters heeft gekeken is niet de Europese, Belgische of Vlaamse regelgeving, maar het Charter van de Lokale Besturen. Dit Charter is erg waardevol: het wil voor de lokale besturen in de lidstaten van de Raad van Europa een maximale autonomie verwezenlijken. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester is hierin de belangrijkste doelstelling. Aangezien er geen politieke meerderheid voor bestaat, heeft België dit artikel uit het Charter niet geratificeerd.

Populariteit is niet enige criterium

Het Congres heeft vanmiddag dus louter door de bril van de populariteit naar het dossier van de niet-benoemde burgemeesters gekeken: degene met de meeste stemmen moet burgemeester worden. Volgens de Vlaamse en federale regelgeving in België, is populariteit inderdaad een belangrijk criterium bij het voordragen van de burgemeester (hij of zij moet voorgedragen worden door een meerderheid van de verkozenen in de gemeenteraad) maar bij de benoeming niet het enige.

De Vlaamse overheid verlangt van de burgemeesters ook loyauteit, met name de bereidheid om wetten en decreten, procedures en voorschriften van de federale en Vlaamse overheid op het terrein te respecteren en toe te passen. Wat loyauteit betreft blijven de drie niet-benoemde burgemeesters zwaar in gebreke door in hun voordracht te laten opnemen dat ze zich niet aan Vlaamse regels gaan houden en dit ook bij elke gelegenheid die ze krijgen te herhalen, zoals nog vorige week. Ze blijven ook herhalen dat ze arresten van het hoogste administratieve rechtscollege naast zich neer zullen leggen. Zolang aan die houding niets verandert, kunnen ze niet benoemd worden.

Rechtstreekse verkiezing burgemeester

Het Congres heeft ook aanbevelingen aangenomen die gericht zijn op regels die de benoeming van de drie kandidaat-burgemeesters naar Belgische en Vlaamse regelgeving op dit moment verhinderen. Zo beveelt het Congres België aan de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in te voeren en de faciliteiten- en taalwetgeving te wijzigen.

"Zelf ben ik voorstander van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester", zegt Keulen, "maar dan blijft nog de toetsing van de loyauteit ten aanzien van het uitvoeren van richtlijnen van hogerhand bestaan. Daardoor verandert de zaak van de drie niet-benoemde burgemeesters dus niet".

Tot slot wenst minister Keulen zijn vertegenwoordiger Fons Borginon en de Vlaamse vertegenwoordiger in het Congres, VVSG-voorzitter Jef Gabriels, van harte te danken voor de inspanningen die zij zich getroost hebben om de andere lokale verkozenen in het Congres te overtuigen zich niet zonder kennis van zaken in het Belgische communautaire wespennest te steken. "Ik ben er zeker van dat vandaag heel wat meer leden van het Congres weten dat er in België een taalgrens loopt dan gisteren", meent Keulen.

Tenslotte is de minister de uithalen van de kandidaat-burgemeesters dat hij de democratie niet naleeft, beu. "Zij leven de wet niet na en houden vol dat ze dat zullen blijven doen. Zij willen niet van hun wettelijke beroepsmogelijkheid in België gebruik maken. Zij kunnen zomaar zeggen dat ze zich niet hoeven te schikken naar arresten van het hoogste administratieve rechtscollege van het land. Wie zo'n strafblad heeft, moet geen lessen in democratie geven."