Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 31 juli 2008

Gratis verzekering gewaarborgd wonen stopt voorlopig op 1 augustus

31/07/2008 - De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

De voorbije vijf jaar betaalde de Vlaamse overheid de volledige premie voor deze verzekering voor wie dit aanvroeg en aan de inkomensvoorwaarden voldeed. Ondanks het gratis karakter ervan had de verzekering bij de doelgroep maar een matig succes, met slechts 4200 polissen per jaar.

Het contract dat de Vlaamse Gemeenschap over de verzekering gewaarborgd wonen in 2003 afsloot met Ethias loopt nu af op 1 augustus. Het is daarbij niet duidelijk of de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de toekomst zal verdergezet worden. Wie de verzekering eerder afsloot blijft uiteraard gedekt onder de voorwaarden van de polis.

Vlaams minister Marino Keulen laat weten dat de regeling in elk geval niet in de huidige vorm zal voortgezet worden. Bij een marktbevraging van de verzekeringssector was enkel Ethias opnieuw kandidaat om de verzekering aan te bieden. De prijsofferte van Ethias (9 miljoen euro) valt echter ruim buiten het beschikbare budget dat de Vlaamse Gemeenschap hiervoor heeft voorzien (4,15 miljoen euro). De minister van Wonen zal nu onderzoeken wat binnen het beschikbare budget nog mogelijk is en zal komende september zijn voorstellen aan de Vlaamse regering voorleggen.

dinsdag 29 juli 2008

'Private huurmarkt is zorgenkind'

29/07/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen belooft nieuwe maatregelen om de toegang tot de private huurmarkt meer betaalbaar te maken. De bedoeling is om vanaf midden 2009 een huursubsidie te voorzien voor wie vijf jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning staat. 

Dit komt in september op de ministerraad. Daarnaast wordt begin volgend jaar ook een woonbevak gelanceerd, met als doel meer betaalbare en kwaliteitsvolle private huurwoningen te bouwen. 

Over dit thema had minister Keulen een gesprek met de krant De Morgen.

"Huurders en verhuurders zijn lot- en bondgenoten", vindt minister Marino Keulen. "Wat goed is voor de een, is dat ook voor de ander." Daarom hoopt hij het voor eigenaars via bijkomende huursubsidies en een woonbevak opnieuw aantrekkelijker te maken om hun panden te verhuren.

Sinds halfweg de jaren negentig wordt de sociale kloof tussen eigenaars en huurders almaar groter. Er is sprake van een 'huisvestingsval': hoe langer mensen op de huurmarkt blijven, hoe moeilijker ze nog aansluiting vinden op de koopmarkt. Niet alleen lage inkomens, gepensioneerden en eenoudergezinnen houden na aftrek van de huur minder inkomen over; ook gezinnen met kinderen krijgen het steeds moeilijker. Dat blijkt uit de studie 'Wat huishoudens overhouden na het betalen van hun woonuitgaven, 1985-2005', zopas verschenen in het vakblad Ruimte & Planning.

"Op de huurmarkt, het segment van de woonmarkt waar zich de grootste problemen voordoen", zegt coauteur van de studie Pascal De Decker, "doet de overheid het minst." De Vlaamse regering heeft vooral greep op de sociale huisvesting, niet op de private huurmarkt. Die laatste is goed voor 15 à 20 procent van het aantal woningen in Vlaanderen.

Bouwsector volgt niet

Keulen erkent dat "de tweedeling in de samenleving nergens meer zichtbaar is dan op de woonmarkt. In onze maatschappij zijn drie op de vier mensen eigenaar van hun woning. Ondanks de hogere vastgoedprijzen wordt men op almaar jongere leeftijd eigenaar. Maar die medaille heeft ook een keerzijde. Wie het het moeilijkst heeft, komt vaak terecht in het laagste segment van de huurmarkt."

In het sociale segment van die huurmarkt heeft de Vlaamse regering de afgelopen jaren volgens minister Keulen wel degelijk een zeer actief beleid gevoerd. Zelfs zo actief dat de bouwsector niet kan volgen. "Vandaag zitten we met jaarlijks 2.500 nieuwe sociale woningen erbij en 6.000 renovaties aan de limiet. Niet financieel, wel wat de mankracht in de bouwsector betreft. Dezelfde aannemers zijn met hun personeel immers ook actief in de private woningbouw, de industrie- en soms ook de wegenbouw."

Onlangs heeft de Vlaamse regering ook het licht op groen gezet voor het decreet grond- en pandenbeleid dat voor de periode 2009-2020 nog eens 45.000 nieuwe sociale woningen voorziet, een verdubbeling van de huidige wooncapaciteit.

Maar de private huurmarkt blijft dus "een zorgenkind" dat - dixit Keulen - "helaas aan het Vlaams beleid ontsnapt". Hij wijst met de vinger naar de federale huurwetgeving. Die legt volgens hem de verhuurder te veel restricties op. Pittig en politiek detail: die restricties, zoals het verlagen van de borg, zijn vooral bedoeld om de huurder te beschermen.

Keulen: "De huurwaarborg verminderen van drie naar twee maandeenheden is goed nieuws voor minder kapitaalkrachtige huurders, maar het ontmoedigt sommige verhuurders. Als de markt voor verhuurders niet meer interessant genoeg is, verkopen ze hun pand. Het is een van de redenen waarom er sinds de jaren negentig zoveel eigenaars bij gekomen zijn."

Verhuren aantrekkelijker maken

Keulen wil dus in eerste instantie het klimaat voor verhuurders aantrekkelijker maken. Hij pleit voor een verruiming van het huursubsidiestelsel. Het budget daarvoor is de afgelopen vier jaar al verdrievoudigd van 10 naar 30 miljoen euro. "Daar moeten we extra miljoenen voor uittrekken. Dat moet de ambitie van een volgende regering zijn."

Maar de minister belooft ook nog in deze regeerperiode maatregelen. Zo denkt hij aan een huursubsidie vanaf medio 2009 voor wie vijf jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning staat. In september legt hij daarover een voorstel op tafel in de regering.

Ook lanceert hij begin volgend jaar een zogenaamde woonbevak. Daarbij worden investeerders gezocht om private huurwoningen te bouwen. De Participatiemaatschappij Vlaanderen start een proefproject ter zake op.

Door FILIP ROGIERS
Bron: De Morgen

vrijdag 11 juli 2008

Grondwettelijk Hof laat principes Wooncode heel

11/07/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft kennis genomen van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de wooncode. In een eerste reactie is hij zeer verheugd dat de grote vernieuwingen van de wooncode na de toetsing van het Hof overeind zijn gebleven.

‘Ik ben erg blij dat het Grondwettelijk Hof met dit arrest bevestigt dat de wooncode geen grondrechten schendt', aldus Keulen. ‘We hebben, ondersteund door onze juristen, altijd vertrouwd op een goede afloop van dit dossier. Voornamelijk Franstalige politici hebben echter alle middelen en mogelijkheden die hen ter beschikking stonden, gebruikt tegen de Vlaamse Wooncode: eerst via opeenvolgende belangenconflicten en dan via alle denkbare Belgische en Europese gerechtelijke procedures. Nu blijkt dat hun klachten ongegrond zijn.'

Geen bezwaren tegen grondrechten

Zoals eerder de Raad van State al had geadviseerd, meent ook het Grondwettelijk Hof dat het recht op behoorlijke huisvesting, zoals dit gewaarborgd wordt in artikel 23 van de Grondwet, in de wooncode niet wordt geschonden. Het Hof meent evenmin dat er een ongelijke behandeling wordt gecreëerd tussen de verschillende kandidaten voor een sociale woning. Het Hof maakt geen bezwaar omwille van de Europese beginselen inzake het vrij verkeer van werknemers en personen. Het Hof ziet in de bepaling die kandidaat-huurders vraagt bereid te zijn Nederlands te willen leren, geen achteruitgang van het beschermingsniveau vervat in de sociale grondrechten.

Het Grondwettelijk Hof ziet tevens geen graten in de belangrijkste vernieuwende principes die minister Keulen in de wooncode heeft ingevoerd: het nauwer betrekken van de lokale besturen bij het sociaal huisvestingsbeleid; de toegenomen aandacht voor de leefbaarheid in de sociale woonwijken; de strengere aanpak van de domiciliefraude; de invoering van de proefperiode van twee jaar voor nieuwe huurders; en tenslotte, de invoering van de taalbereidheid voor nieuwe sociale huurders.

Hof zet 2 puntjes op de i

Op twee punten zet het Hof wel de puntjes op de i. Vooreerst heeft het Hof een bezwaar tegen het principe van automatische ontbinding van het huurcontract tijdens de proefperiode, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter. Het Hof maakt hier de vergelijking met het gemeen huurrecht (het gewone private huurrecht) waar een automatische ontbinding niet bestaat en waar men steeds langs de vrederechter moet passeren. Keulen merkt hierbij op dat de Wooncode in sommige gevallen inderdaad in een automatische ontbinding van het huurcontract voorziet, maar dat ook onder de Wooncode nog steeds een rechter nodig was voor de uitzetting van de huurders. Ook onder de Wooncode kan dus niemand op straat gezet worden zonder de tussenkomst van een rechter. ‘Of die rechter nu moet tussenkomen bij de ontbinding van het contract of pas bij de effectieve uitzetting is geen halszaak', aldus Keulen.

Keulen wijst er in dit verband nog op dat de bestaande reglementering in het Brussels Gewest eveneens de mogelijkheid geeft aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om het huurcontract op te zeggen zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter. Men past dat daar al jaren toe, bij mijn weten zonder dat iemand de regeling juridisch in vraag heeft gesteld.

Vervolgens wijst het Hof er op dat de taalbereidheidsvoorwaarde niet op dezelfde manier kan toegepast worden in de gemeenten met taalfaciliteiten als in de rest van Vlaanderen. In de faciliteitengemeenten hebben de bewoners immers ook het recht om in het Frans met de huisvestingsmaatschappij te communiceren. Het Hof zegt daarom dat de taalbereidheidsvoorwaarde zoals ze nu in de Wooncode staat in die gemeenten niet van toepassing is op de personen die op die taalfaciliteiten beroep willen doen. Minister Keulen merkt op dat ook de Raad van State in haar advies hierbij reeds vraagtekens had gezet en dat daarom in het decreet werd ingeschreven dat de Wooncode geen afbreuk doet aan de faciliteiten. ‘In praktijk zal een Franstalige in de faciliteitengemeenten nu kunnen vragen dat de taalbereidheidsvereiste niet op hem/haar van toepassing is. Maar in elk geval blijft de Wooncode overal van kracht, ook in de faciliteitengemeenten'.

Gevolgen arrest beperkt

Er zijn trouwens niet zoveel sociale huurwoningen in de faciliteitengemeenten. ‘1.613 sociale huurwoningen op een totaal van bijna 140.000 in het gehele Vlaamse Gewest zijn gelokaliseerd in de zes randgemeenten en de taalgrensgemeenten met faciliteiten', legt Keulen uit. Over heel 2006 werden in die zes randgemeenten samen nauwelijks 43 sociale huurwoningen toegewezen.

Minister Keulen benadrukt dat de gevolgen van het arrest zeer beperkt zijn. De Wooncode blijft gewoon bestaan. Voor het overige zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen voor het ontbinden van een contract via de rechter moeten gaan.

Raad van State bevestigt rondzendbrief-Peeters

11/07/2008 - Voor minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen is het arrest van de Raad van State andermaal een overwinning voor de Vlaamse regering. Het arrest bepaalt dat de rondzendbrief Peeters altijd moet worden toegepast, ook bij opdrachten van de federale overheid.

Dat laatste werd betwist door de burgemeester van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem. De gemeente had naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2003 Franstalige oproepingsbrieven verstuurd naar inwoners van wie ze aannam dat ze Franstalig waren, een beslissing die de Vlaamse regering vernietigde. Volgens de rondzendbrief Peeters moeten documenten immers eerst in het Nederlands worden verstuurd en kunnen ze pas nadien op vraag in het Frans worden verstuurd.

De Raad van State geeft de Vlaamse regering gelijk. "Eerder was er het positieve arrest van het Grondwettelijk Hof over de Wooncode, vandaag blijkt dat we de taalregels correct toepassen", zegt minister Keulen. "Dit moet een belangrijk signaal zijn naar de Franstaligen: dat we niets tegen de Franstaligen hebben, maar dat we terecht staan op de toepassing van de regels van de rechtsstaat en dat die voor iedereen gelijk zijn."

Keulen merkt ook op dat het tweemaal om dossiers gaat die de Franstaligen hebben opgestart tegen de Vlaamse regering en waarin ze tweemaal ongelijk hebben gekregen van de hoogste juridische instanties in ons land. Bovendien, aldus de minister, zijn het net die twee zaken waardoor Vlaanderen internationaal in het defensief is gedrongen. "Als we praten over het slechte imago van Vlaanderen, met die twee dossiers is dat begonnen", aldus nog Keulen.